Hlavné menu


Pohľad odborníkov na rovnosť žien a mužov

logo EU a OPĽZ

V dnešnej dobe je náročné nájsť súlad medzi pracovným a rodinným životom. Deľba  povinností medzi ženy a mužov by však mala byť otázkou vzájomnej zhody. Samozrejmosťou by mal byť pohľad na rovnaké oceňovanie. Významným faktorom pre takúto rovnováhu sú podmienky dané spoločnosťou. Skúmanie a podpora vytvárania týchto podmienok je predmetom národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku, ktorého gestorom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 
Zdroj: www.freepik.com

Základnými výstupmi projektu sú:
1. Koncepcia, ktorá predstavuje strategický materiál pre oblasť zosúlaďovania súkromného, rodinného a pracovného života ako  jeden z nástrojov uplatňovania rovnosti žien a mužov na pracovisku, a
2. Metodika pre vykonávanie rodových auditov, ktorej hlavným cieľom je zavádzanie auditov na presadzovanie rovnosti žien a mužov na pracovisku.

Najdôležitejším krokom je ale implementácia projektu do praxe. Z toho dôvodu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje odbornú konferenciu, ktorá má za cieľ priblížiť vytvorenú koncepciu a zároveň vytvoriť priestor na spoločnú diskusiu. 

Odborná konferencia k národnému projektu
Rodová rovnosť na pracovisku

Kedy:    7. septembra 2021, 9:00 hod.
Kde:     Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava

Téma a program 
Cieľom odbornej konferencie je predstavenie národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku, ktorý vznikol ako reakcia na aktuálnu potrebu a zároveň spoločensky významnú tému. Budeme reflektovať pripravenosť slovenského pracovného trhu na zosúlaďovanie rodinného, súkromného a pracovného života  a zavedenie systému hodnotenia rovnosti žien a mužov na pracovisku. V rámci zaujímavých prezentácií zaznejú aj aktuálne príklady dobrej praxe z krajín Európskej únie. Súčasťou konferencie bude panelová diskusia so zaujímavými hostkami a hosťami s rôznymi pohľadmi na riešenie a aplikačnú prax problematiky.

Program v pdf: stiahnuť

Komu je konferencia určená
Pozvaných je 150 účastníkov z veľkých, stredných i menších slovenských zamestnávateľov, odborových organizácií či neziskového sektora, ktoré sa venujú problematike rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí.