Hlavné menu


Sezónne zamestnanie na dobu kratšiu ako 90 dní

 

Rozdielny postup sa uplatňuje v závislosti od toho, či sa na vstup štátneho príslušník tretej krajiny vyžaduje alebo nevyžaduje schengenské vízum.

Ak štátny príslušník tretej krajiny nepodlieha vízovej povinnosti, môže vykonávať sezónne zamestnanie hneď po udelení povolenia na sezónne zamestnanie.

Povolenie na sezónne zamestnanie udeľuje miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Povolenie na sezónne zamestnanie môže Úrad práce udeliť maximálne na 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pričom zamestnávateľ je povinný najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na sezónne zamestnanie nahlásiť voľné pracovné miesto. Žiadosť o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie môže podať štátny príslušník tretej krajiny alebo zamestnávateľ.  

Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť:

 • pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnávateľa, ktorý musí obsahovať náležitosti pracovnej zmluvy (druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky)
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (apostilla alebo superlegalizácia) v úradnom preklade do slovenského jazyka, ak ide o regulované povolanie 
 • doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky  najmenej na obdobie trvania zamestnania
 • doklad preukazujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu v SR
 1. ak žiadosť predkladá zamestnávateľ je potrebné predložiť aj:

 • písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny so žiadosťou (podpis musí byť overený)
 • potvrdenie, že nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe, čo preukáže formou čestného vyhlásenia na predpísanom tlačive
 • potvrdenie, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, rovnaké tlačivo čestného vyhlásenia, ako v predchádzajúcom bode.

Štátni príslušníci tretích krajín, pri ktorých sa vyžaduje vízum, musia získať najskôr povolenie na sezónne zamestnanie a následne schengenské vízum na účel sezónneho zamestnania.

 • Povolenie na sezónne zamestnanie získa štátny príslušník tretej krajiny rovnakým spôsobom, ako osoba, u ktorej sa vízum nevyžaduje (doklad o zdravotnom poistení a ubytovaní sa v tejto fáze nevyžaduje).
 • Žiadosť o schengenské vízum na účel sezónneho zamestnania štátny príslušník tretej krajiny podáva na úradnom formulári na zastupiteľskom úrade (diplomatická misia alebo konzulárny úrad) Slovenskej republiky akreditovanom pre štát, kde má žiadateľ pobyt, alebo ktorého je občanom. Žiadateľ na zastupiteľskom úrade predloží tieto doklady:
 • doklad potvrdzujúci účel cesty, ktorým je pracovná zmluva alebo prísľub zamestnávateľa, ktorý musí obsahovať náležitosti pracovnej zmluvy
 • povolenie na sezóne zamestnanie
 • doklad preukazujúci zdravotné poistenie
 • doklad preukazujúci ubytovanie

 

 

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorého meno je uvedené na povolení na sezónne zamestnanie, môže vykonávať len to konkrétne sezónne zamestnanie na to konkrétne obdobie a u toho konkrétneho zamestnávateľa, stanovenom na tomto povolení na zamestnanie. Za vybavenie žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie sa nevyberá poplatok.

V prípade podozrenia z porušovania pracovných podmienok alebo podmienok dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa môže sezónny pracovník obrátiť na inšpektoráty práce.

Sezónni pracovníci by mali mať zabezpečené ubytovanie, ktoré poskytuje primeraný životný štandard. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý vykonáva sezónne zamestnanie na základe povolenia na zamestnanie a nepodlieha vízovej povinnosti, musí informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý udelil povolenie na zamestnanie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie o akejkoľvek zmene ubytovania.

Ak ubytovanie zabezpečuje zamestnávateľ alebo sa poskytuje prostredníctvom neho:

môže sa od sezónneho pracovníka vyžadovať, aby platil nájomné, ktoré nesmie byť neprimerane vysoké v porovnaní s jeho čistou odmenou a v porovnaní s kvalitou ubytovania. Nájomné sa nesmie automaticky odpočítavať od mzdy sezónneho pracovníka; zamestnávateľ poskytne sezónnemu pracovníkovi nájomnú zmluvu alebo rovnocenný doklad, v ktorom sa jasne uvedú nájomné podmienky ubytovania;  zamestnávateľ zabezpečí, aby ubytovanie spĺňalo všeobecné zdravotné a bezpečnostné normy, ktoré platia v Slovenskej republike.

 

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti do 15 kalendárnych dní.

Súčasťou udeleného povolenia na sezónne zamestnanie sú aj informácie o právach a povinnostiach štátneho príslušníka tretej krajiny vyplývajúcich zo sezónneho zamestnania v slovenskom a anglickom jazyku v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci.

Sezónni pracovníci majú nárok na rovnaké zaobchádzanie ako občania Slovenskej republiky, aspoň pokiaľ ide o:

podmienky zamestnávania v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov vrátane minimálneho veku pri nástupe do zamestnania, pracovné podmienky vrátane mzdy (minimálna mzda pre rok 2023 je 700€/mesiac resp. 4,023€/hod; v roku 2022 to bolo 646€/mesiac resp. 3,713€/hod) a ukončenia pracovného pomeru, pracovný čas, dovolenku a sviatky, ako aj požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku; právo na štrajk a výluku v súlade s vnútroštátnym právom a praxou Slovenskej republiky,  slobodu združovania a zapájania sa a členstva v organizácii zastupujúcej pracovníkov alebo v akejkoľvek organizácii, ktorej členovia vykonávajú určité povolanie, vrátane práv a výhod poskytovaných takýmito organizáciami vrátane práva na vyjednávanie a uzavieranie kolektívnych dohôd, a to bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia o verejnom poriadku a verejnej bezpečnosti; nedoplatky od zamestnávateľov týkajúce sa akýchkoľvek nevyplatených odmien; poradenské služby týkajúce sa sezónnej práce poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

 • právo na štrajk a výluku v súlade s vnútroštátnym právom a praxou Slovenskej republiky,  slobodu združovania a zapájania sa a členstva v organizácii zastupujúcej pracovníkov alebo v akejkoľvek organizácii, ktorej členovia vykonávajú určité povolanie, vrátane práv a výhod poskytovaných takýmito organizáciami vrátane práva na vyjednávanie a uzavieranie kolektívnych dohôd, a to bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia o verejnom poriadku a verejnej bezpečnosti;
 • nedoplatky od zamestnávateľov týkajúce sa akýchkoľvek nevyplatených odmien;
 • poradenské služby týkajúce sa sezónnej práce poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

V prípade podozrenia z porušovania pracovných podmienok alebo podmienok dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa môže sezónny pracovník obrátiť na inšpektoráty práce.

Sezónni pracovníci by mali mať zabezpečené ubytovanie, ktoré poskytuje primeraný životný štandard. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý vykonáva sezónne zamestnanie na základe povolenia na zamestnanie a nepodlieha vízovej povinnosti, musí informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý udelil povolenie na zamestnanie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie o akejkoľvek zmene ubytovania.

Ak ubytovanie zabezpečuje zamestnávateľ alebo sa poskytuje prostredníctvom neho:

 • môže sa od sezónneho pracovníka vyžadovať, aby platil nájomné, ktoré nesmie byť neprimerane vysoké v porovnaní s jeho čistou odmenou a v porovnaní s kvalitou ubytovania. Nájomné sa nesmie automaticky odpočítavať od mzdy sezónneho pracovníka;
 • zamestnávateľ poskytne sezónnemu pracovníkovi nájomnú zmluvu alebo rovnocenný doklad, v ktorom sa jasne uvedú nájomné podmienky ubytovania;
 •  zamestnávateľ zabezpečí, aby ubytovanie spĺňalo všeobecné zdravotné a bezpečnostné normy, ktoré platia v Slovenskej republike.

 

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorého meno je uvedené na povolení na sezónne zamestnanie, môže vykonávať len to konkrétne sezónne zamestnanie na to konkrétne obdobie a u toho konkrétneho zamestnávateľa, stanovenom na tomto povolení na zamestnanie. Za vybavenie žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie sa nevyberá poplatok.