Hlavné menu


Dotácia na mimoriadne odmeny v rámci inflačnej pomoci

Usmernenie k poskytnutiu dotácie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre zamestnancov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, vybraných národných projektov a zamestnancov subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie na účely „mimoriadnej odmeny v rámci inflačnej pomoci“

 

Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.