Hlavné menu


Ponuka sociálnych služieb

Občan má právo na výber sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo na výber poskytovateľa sociálnej služby.

Druh sociálnej služby, forma a rozsah jej poskytovania sa určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie alebo stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:

 • z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností, pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do 7 rokov veku,
 • pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
 • z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 • pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb 
 • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncetrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú pre fyzické osoby na riešenie rôznych nepriaznivých situácií (napr. ubytovanie, strava, základné ošatenie a obuv a základná osobná hygiena, domáce násilie, bývanie v osade), a to prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, nízkoprahového denného centra, integračného centra, komunitného centra, nocľahárne, útulku, domova na polceste, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a zariadenia núdzového bývania.

Uvedené sociálne služby a zariadenia sa nelíšia len svojím názvom, ale aj v závislosti od toho, či a akým spôsobom sa rozhodla sama fyzická osoba riešiť svoju situáciu. Možnosť výberu vyššej a kvalitnejšej formy napr. bývania alebo iných aktivít môže pre klienta znamenať významný posun smerom k bežnej integrácii (napr. z nocľahárne, kde prespáva len sporadicky a väčšinu dní inak trávi na ulici, k výberu útulku, kde môže bývať určitý čas a poberať aj iné formy podpory). Zrejmý je napr. aj rozdiel medzi útulkom, nocľahárňou a domovom na polceste. Pokiaľ nocľaháreň a útulok poskytujú sociálnu službu klientom, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, domov na polceste je zameraný na fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie z dôvodov taxatívne určených zákonom (napr. po skončení pobytu v detskom domove, zariadení sociálnych služieb alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody). Zariadenie núdzového bývania poskytuje tiež bývanie, ale inému okruhu klientov. Ide napr. o fyzickú osobu, na ktorej je páchané násilie, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi. Ide teda o veľmi špecifické cieľové skupiny sociálnej intervencie. Prevenciou a ochranou pred násilníkom alebo inými nebezpečnými osobami je zabezpečenie utajenia miesta ubytovania a zachovanie anonymity fyzickej osoby v zariadení núdzového bývania, ak ide osoby, na ktorých bolo páchané násilie alebo pre obete obchodovania. Pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené základné životné potreby (napr. bezdomovci) je určené aj nízkoprahové denné centrum, v ktorom sa môžu tieto osoby zdržiavať aj počas dňa, nielen v noci (ako napr. v nocľahárni). V tomto zariadení je, okrem toho, reálny priestor na poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klienta. Zariadenie poskytuje uvedený typ pomoci obligatórne.

Služby na podporu rodiny s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii sú samostatne upravené. V zákone sa definuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, ktorá bola v rámci predchádzajúcej právnej úpravy formou opatrovateľskej služby. Táto pomoc sa zabezpečuje terénnou sociálnou službou v situáciách, keď rodič dieťaťa alebo tzv. náhradný rodič sa z rôznych dôvodov nemôže sám alebo za pomoci rodiny starať o svoje dieťa.

Zákon o sociálnych službách v oblasti zosúlaďovania rodinného a pracovného života zakotvuje podporné opatrenie, ktorým je poskytovanie ambulantnej alebo terénnej sociálnej služby tým rodičom s deťmi, ktorí majú záujem o profesijný rast alebo vykonávajú iné aktivity s cieľom začať pracovať alebo vrátiť sa do práce. Preto v čase, keď sa rodič zúčastňuje napr. rekvalifikačného kurzu, poskytujú sa v rámci tejto sociálnej služby rodine rôzne úkony zabezpečujúce starostlivosť o dieťa a o domácnosť (napr. stravovanie, osobná hygiena, obliekanie, príprava na školské vyučovanie, sprevádzanie do školy alebo na voľnočasové aktivity).

Pobytovou službou je zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, v ktorom sa poskytuje sociálna služba dieťaťu, ak rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže sama z vážnych dôvodov zabezpečiť oň starostlivosť (napr. pre chorobu, úraz, kúpeľnú liečbu, pôrod, nástup do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody).

V záujme zabezpečiť ochranu práv dieťaťa je poskytovanie osobnej starostlivosti a služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti možné len vtedy, ak popri už spomínaných dôvodoch, neexistujú v rodine aj iné vážne dôvody, pre ktoré by bolo potrebné vykonávať opatrenia v rámci sociálnoprávnej ochrany (napr.ohrozenie psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa).

Do uvedenej skupiny sociálnych služieb bola s účinnosťou od 1.1.2014 zaradená aj sociálna služba - služba včasnej intervencie. Táto sociálna služba je určená pre dieťa so zdravotným postihnutím do sedem rokov veku a pre jeho rodinu, nakoľko bez potrebnej pomoci môže dochádzať k ohrozeniu komplexného vývoja dieťaťa a súčasne k riziku sociálneho vylúčenia dieťaťa a jeho rodiny. V rámci tejto sociálnej služby sa poskytujú viaceré odborné činnosti, ako špecializované poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rôzne preventívne aktivity a výkon stimulácie rôznymi metódami a technikami zameranými na senzorické a motorické stimulácie. Cieľom týchto odborných činností je v súlade s holistickým prístupom zabezpečiť optimálny vývoj dieťaťa so zdravotným postihnutím. Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantne alebo terénnou formou, napr. priamo v domácnosti, v ktorej žije dieťa so zdravotným postihnutím.

Zariadenia sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb sú určené pre:

 • fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • fyzické osoby s  vymedzeným druhom zdravotného postihnutia a 
 • fyzické osoby vyššieho veku.


Niektoré typy zariadení sú určené len pre klientov s  vysokým stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby (minimálne V. stupeň), pri iných postačuje, ak klient dosiahne niektorý z nižších stupňov odkázanosti (II. - VI. stupeň). Niektoré zariadenia sú určené pre okruh fyzických osôb s taxatívne určenými zdravotnými postihnutiami (osoby nevidiace alebo prakticky nevidiace, slabozraké, nepočujúce alebo osoby s ťažkou obojstrannou nedoslýchavosťou).

Výnimkou je zariadenie pre seniorov (predtým nazývané ako domov dôchodcov), kedy nemusí fyzická osoba pre prijatie do tohto zariadenia automaticky spĺňať podmienku odkázanosti na pomoc inej osoby či vymedzeného zdravotného postihnutia. Ide o klientov v dôchodkovom veku, ktorí požiadali o uvedenú sociálnu službu z iných vážnych dôvodov. Tieto však nie sú v zákone taxatívne upravené. Úlohou sociálneho pracovníka je vždy individuálne posúdiť závažnosť uvádzaných dôvodov. Môže ísť napr. o osoby, ktoré sú alebo boli týrané alebo iným spôsobom zneužívané, osoby, ktoré stratili bývanie a v dôsledku vysokého veku je ohrozené ich zdravie alebo život.

Zákon upravuje aj iné typy zariadení (napr. špecializované zariadenie, denný stacionár). Denný stacionár sa nepokladá za pobytové zariadenie (predtým šlo o domov sociálnych služieb s denným pobytom), ale ide o ambulantnú formu sociálnej služby, v ktorej sa poskytuje sociálna služba iba počas dňa. Aj keď sa špecializované zariadenie pri poskytovaní jednotlivých činností významne neodlišuje od domova sociálnych služieb, bolo zaradené ako samostatné zariadenie, nakoľko prax si takúto potrebu vyžiadala. Ich osobitosťou je možnosť dôslednejšieho a intenzívnejšieho zamerania na osoby s vybraným druhom zdravotného postihnutia (napr. s Alzheimerovou chorobou) pomocou odborníkov s potrebnými vedomosťami, znalosťami a zručnosťami.

V zariadení podporovaného bývania sa primárne zabezpečuje dohľad a v rámci neho taká podpora a vedenie, ktorá pomáha klientom k schopnosti viesť relatívne samostatný život, vykonávať úkony sebaobsluhy, starať sa o domácnosť, zúčastňovať sa na rôznych sociálnych aktivitách, ale napr. aj chodiť do práce. Určuje sa aj rozsah potrebného dohľadu, ktorý je možné určiť dvomi spôsobmi: buď v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých potrebuje klient dohľad. Predpokladom prijatia klienta je dosiahnutie veku16 rokov, pričom horná veková hranica klientov/tok je určená dovŕšením dôchodkového veku.
Maximálna kapacita tohto typu zariadenia je najviac šesť prijímateľov sociálnej služby, ak pôjde o objekt zariadenia s jednou bytovou jednotkou a najviac pre dvanásť prijímateľov sociálnej služby, ak pôjde o objekt zariadenia s dvomi bytovými jednotkami. V jednom bytovom dome smú byť pritom umiestnené len dve bytové jednotky, v ktorom sa uvedená služba poskytuje.

Práve v rámci tejto skupiny zariadení sociálnych služieb sa nachádzajú aj také, v ktorých je možné priamo poskytovať aj ošetrovateľskú starostlivosť (napr. domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie) a nie je potrebné, aby klient navštevoval za týmto účelom zdravotnícke zariadenia.

Opatrovateľská služba

Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v týchto oblastiach stanovuje v hodinách. Komplexnosť lekársko-sociálneho posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu a určenie jej rozsahu vytvára predpoklady pre zvýšenie objektivity celkového procesu posudzovania pre uvedené účely.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať v určitých prípadoch (napr. pri poberaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu). Súbeh opatrovateľskej služby je možný s  peňažným príspevkom na opatrovanie. Ide o prípady, keď je poberateľ peňažného príspevku v nemocnici alebo z dôvodu potreby odľahčenia od systematického opatrovania. Vtedy je možné poskytovať aj opatrovateľskú službu v rozsahu 8 hodín mesačne alebo maximálne 30 dní v roku. Počas tohto obdobia je poberateľovi peňažného príspevku poskytovaná odľahčovacia služba, čo vo vzťahu k opatrovanej osobe znamená, že je jej poskytovaná opatrovateľská služba. Uvedená skutočnosť nemá žiaden vplyv na výšku poberaného peňažného príspevku na opatrovanie.

Prepravná služba

Prepravná služba sa poskytuje osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a orientáciu. V praxi to znamená, že prepravnú službu môžu využívať aj osoby, ktoré majú problémy s mobilitou len krátkodobo (napr. pri fraktúre dolnej končatiny). Preukazovanie nepriaznivého zdravotného stavu na účely prepravnej služby je veľmi jednoduché. Klient preukazuje túto skutočnosť potvrdením príslušného lekára. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje len posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Sprievodcovská a predčitateľská služba 

Sprievodcovskú a predčitateľskú službu možno poskytovať ako samostatnú sociálnu službu, a nielen ako jeden z úkonov opatrovateľskej služby. Okrem osôb, ktorým sa tradične úkony sprievodu a predčítania poskytujú (nevidiace osoby), je možné túto sociálnu službu poskytovať aj osobám s mentálnym postihnutím. Sprievod sa poskytuje na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitosti, do školy, zo školy, do zamestnania, zo zamestnania a na záujmovú činnosť; predčítanie možno poskytnúť napr. pri vybavovaní úradných záležitosti, úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní. Príslušné zdravotné postihnutie sa preukazuje len potvrdením zdravotníckeho zariadenia. Aby nedochádzalo k duplicitnému poskytovaniu pomoci, nie je možné túto sociálnu službu poskytovať, ak sa osobe poskytuje opatrovateľská služba a v rámci nej aj sprievod a predčítanie alebo peňažný príspevok na osobnú asistenciu.

Sprostredkovanie tlmočníckej služby a osobnej asistencie

Ďalšími sociálnymi službami sú sprostredkovanie tlmočníckej služby a osobnej asistencie. Obe tieto sociálne služby, aj keď sa poskytujú rozdielnym cieľovým skupinám, je možné poskytovať aj prostredníctvom agentúr špecializujúcich sa výlučne na uvedené činnosti. Ich poskytovanie však môže byť jednou z viacerých aktivít príslušného subjektu, napr. občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie, ktorá ich poskytuje bez zriadenia agentúry. Sprostredkovanie tlmočníckej služby sa poskytuje osobám odkázaným na tlmočenie. Sprostredkovanie osobnej asistencie je určené fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na osobnú asistenciu. Nie je pritom rozhodujúce, či sa im poskytuje aj peňažný príspevok na tento účel.

Obsahom oboch uvedených sociálnych služieb je pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov, najmä pri príprave návrhov zmlúv medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a poskytovateľom tlmočníckej služby alebo osobným asistentom, pri vyhľadávaní tlmočníkov a osobných asistentov a vedenie ich databázy, pomoc pri spracúvaní výkazov, pri vyplácaní odmeny osobnému asistentovi, ďalej vzdelávanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, tlmočníkov a osobných asistentov a samozrejme aj poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Agentúry môžu poskytovať odkázaným osobám aj pomoc pri riešení konfliktov, ktoré majú s tlmočníkmi alebo osobnými asistentmi, ak tieto problémy priamo súvisia s uzatvorenou zmluvou.

Požičiavanie pomôcok

Okruh osôb oprávnených k uvedenému druhu sociálnej pomoci je vymedzený pomerne široko. Ide o osoby s nepriaznivým zdravotným stavom vedúcim k odkázanosti na pomôcku na určitú prechodnú dobu. Ďalšie podmienky sa podrobne neupravujú, aby si poskytovatelia mohli sami vybrať spôsob, ktorý bude vyhovovať potrebám klientov, regiónu aj im samotným. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na túto službu posudkom podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Medzi tieto sociálne služby patrí monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (komunikácia prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, napr. náramok signalizujúci potrebu pomoci) a krízová pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií (napr. telefónna linka dôvery, cez email).

Odľahčovacia služba

Táto sociálna služba je určená len fyzickým osobám – opatrovateľom, ktorí zabezpečujú opateru v rámci peňažného príspevku na opatrovanie. V čase, keď je rodinným opatrovateľom poskytovaná odľahčovacia intervencia, opatrovanej osobe sa poskytuje iná sociálna služba (napr. opatrovateľská služba). Počas týchto dní si môže opatrovateľ realizovať svoj program a plány (dovolenka, vybavenie osobných záležitostí, stretnutie s priateľmi). Takéto „voľno“ sa poskytuje sumárne na 30 dní v rámci jedného kalendárneho roka, pričom môže byť čerpané aj prerušovane po jednotlivých dňoch, nie však po hodinách. Počas poskytovania odľahčovacej služby sa opatrovateľovi naďalej poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie v plnej výške. Pomoc opatrovanej osobe môže byť zabezpečovaná priamo v jeho domácnosti (opatrovateľskou službou), v dennom stacionári alebo v pobytovom zariadení.

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

Pomoc spočíva najmä v poskytovaní alebo sprostredkovaní sociálneho a iného odborného poradenstva súdom ustanovenému opatrovníkovi, fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa opatrovníkom a fyzickej osobe, ktorá si nedokáže chrániť svoje práva a záujmy. Obsahom tejto služby je napr. poskytnutie pomoci pred začatím konania o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, pri spisovaní návrhov na súd na vrátenie spôsobilosti na právne úkony, zastupovanie v takýchto konaniach, ale aj vyhľadávanie a vzdelávanie vhodných opatrovníkov.

Denné centrum

Ide o bývalé kluby dôchodcov, s tým, že okrem ľudí vo vyššom veku a s nepriaznivým zdravotným stavom alebo s ťažkým zdravotným postihnutím, môžu tieto centrá navštevovať aj rodičia s deťmi alebo priamo starí rodičia s vnúčatami. Denné centrá zabezpečujú nielen záujmovú činnosť, ale poskytujú aj sociálne poradenstvo.

Podpora samostatnéo bývania

V rámci podporných služieb sa ustanovuje nový druh sociálnej služby, ktorou je podpora samostatného bývania. V rámci tejto sociálnej služby bude možné fyzickým osobám nachádzajúcim sa v rôznych nepriaznivých situáciách poskytovať rôzne druhy pomoci priamo v ich prirodzenom prostredí (napr. v byte). Pôjde napr. o pomoc pri vedení domácnosti, pri hospodárení s finančnými prostriedkami, pri platení účtov, pri nadväzovaní kontaktov. Okrem uvedených aktivít sa klientom/tkám v rámci podpory samostatného bývania bude poskytovať sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a vykonávať preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia. Tento nástroj bude možné využiť aj pri podpore osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré v rámci procesu deinštitucionalizácie budú prechádzať z celoročných pobytových zariadení sociálnych služieb do prirodzeného domáceho prostredia s cieľom podporiť ich nezávislosť a samostatnosť. Rovnako tento nástroj bude možné účinne využiť pri klientele, ktorá má problémy sa spoločensky začleniť a riešiť samostatne svoje problémy pre neprimerané životné návyky alebo pre spôsob života (napríklad pre klientov žijúcich v segregovaných komunitách).

Jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny

Spoločným znakom týchto  podporných sociálnych služieb je, že sa poskytujú rovnakému okruhu cieľových skupín, ktorými sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, osoby vyššieho veku a osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Informačné materiály poskytujú prehľad o formách pomoci dlhodobo chorým starším ľuďom a ich rodinám, ale aj odborníkom v danej oblasti v rámci zdravotného a sociálneho sektoru. 

 

 


 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku