Hlavné menu

Dotácia na mimoriadne odmeny v rámci inflačnej pomoci

Usmernenie k poskytnutiu dotácie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre zamestnancov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, vybraných národných projektov a zamestnancov subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie na účely „mimoriadnej odmeny v rámci inflačnej pomoci“

Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk