Hlavné menu

Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR

Operačný program:

Ľudské zdroje

Prioritná os, investičná priorita a špecifický cieľ:

3. Zamestnanosť

3.3.1 Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti

4. Sociálne začlenenie

4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

Časový rámec realizácie projektu:

10/2021 – 12/2023

Žiadateľ/ implementátor projektu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rozpočet projektu:

2 329 284,15 EUR

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom národného projektu „Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR“ je vytvoriť funkčné vzdelávacie stredisko MPSVR SR ako fyzický priestor vhodný na zabezpečovanie odbornej prípravy zamestnancov v oblasti politík v gescii MPSVR SR, ako aj pre realizáciu aktivít národného projektu "Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II." v oblasti sociálnych vecí a rodiny podľa ustanovení zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom hlavnej aktivity projektu je prostredníctvom nevyhnutných stavebných úprav a investícií do materiálno-technického zabezpečenia upraviť objekt, ktorý vyčlenilo MPSVR SR v Štrbe, miestna časť Tatranská Štrba (na oprávnenom území Prešovského kraja, ktorý spadá do kategórie menej rozvinutého regiónu) tak, aby slúžil cieľom tohto NP, v rámci ktorého je potrebné zabezpečiť vzdelávanie pre cca 1068 účastníkov v oblasti kurately, posudkovej činnosti a v nadstavbových odborných činnostiach.

V budúcnosti bude vzdelávacie stredisko MPSVR SR využívané na plnenie vzdelávacej stratégie rezortu a na doplnkové aktivity zamestnancov MPSVR SR a rezortných organizácií a ich blízke osoby.

Projekt bude realizovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom jednej hlavnej aktivity v rámci menej rozvinutého regiónu (MRR) a oboch PO: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu, samosprávu a mimovládne organizácie prostredníctvom vytvorenia systému celoživotného vzdelávania.

Typ aktivity z OP- PO 4 (MRR):

22231204001 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu, samosprávu a mimovládne organizácie prostredníctvom vytvorenia systému celoživotného vzdelávania

Typ aktivity z OP- PO3 (MRR):

7431203005 Zvyšovanie profesionalizácie služieb zamestnanosti prostredníctvom budovania technickej infraštruktúry a prostredníctvom výmeny skúseností a poznatkov expertov pôsobiacich v službách zamestnanosti v krajinách EÚ

Prostredníctvom hlavnej aktivity projektu budú zabezpečené nasledovné činnosti:

  • Rekonštrukcia objektu (stavebné práce a stavebný dozor)
  • Obstaranie materiálno-technického vybavenia vzdelávacieho strediska MPSVR SR
  • Riadenie projektu (interní zamestnanci MPSVR SR)

Aktivity národného projektu sú navrhnuté tak, aby zabezpečili systémovú zmenu vytvorením funkčného vzdelávacieho strediska MPSVR SR na zabezpečovanie odbornej prípravy zamestnancov v oblasti politík v gescii MPSVR SR, ktoré budú v budúcnosti realizované.

MPSVR SR vyčlenilo pre účely zriadenia vzdelávacieho strediska vhodnú budovu, zapísanú na LV č. 4769, ktorá spĺňa potrebné kapacitné možnosti na zabezpečovanie odbornej prípravy zamestnancov v oblasti politík v gescii MPSVR SR, avšak je potrebná rekonštrukcia a vybavenie budovy na uvedený účel. Investícia do rekonštrukcie objektu je nevyhnutná pre zabezpečenie centrálneho spôsobu vzdelávania v rezorte MPSVR SR.

V rámci prevádzky vzdelávacieho zariadenia bude aplikovaný model realizácie minimálne 80% vzdelávacej činnosti a maximálne 20% doplnkových ekonomických činností v súlade s pravidlami o štátnej pomoci. Popri vzdelávacích aktivitách sa teda zároveň predpokladá využitie kapacít, ktoré nebudú využité na školenia, zamestnancami rezortu MPSVR a ich rodinnými príslušníkmi, príp. osobami, ktoré ich budú sprevádzať na pobyte na rekreačné účely počas víkendov a prázdnin.

Národný projekt je plne v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020, ako aj v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia

Projekt je spolufinancovaný z ESF a EFRR na základe Operačného programu Ľudské zdroje.

Veľkoplošný pútač - publicita

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk