Hlavné menu

Za akých podmienok je možné dediť prostriedky nasporené v II. pilieri?

Dedenie v II. pilieri je možné tak v sporiacej ako aj vo výplatnej fáze. Pri dedení je dôležité vychádzať zo skutočnosti, akou formou bude možné dôchodok z II. piliera poberať. Hovoríme o formách výplaty, ktorými sú doživotný dôchodok, dočasný dôchodok a programový výber.

Ak si sporiteľ sporí v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je nasporený majetok jeho súkromným vlastníctvom. V prípade smrti sporiteľa v období sporenia dôjde k jeho vyplateniu. Sporiteľ má právo určiť si v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa tento majetok vyplatí. V prípade, že si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, je nasporená suma predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka. Navyše, ak je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, môže si dať uvedený majetok na základe žiadosti previesť na svoj osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. To isté platí aj v prípade smrti sporiteľa, ktorý už síce dovŕšil dôchodkový vek, ale dôchodok z II. piliera mu ešte nebol vyplácaný.

Vo výplatnej fáze v prípade vyplácania doživotného dôchodku bude poskytovaná 7 ročná garancia. Znamená to, že ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako mu budú vyplatené mesačné dôchodky za prvých 7 rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si poberateľ určil v zmluve o poistení dôchodku. Ak si túto oprávnenú osobu poberateľ v zmluve neurčil, alebo takáto osoba zomrela, nevyplatená suma za toto obdobie je predmetom dedenia. Ak sporiteľ už podpísal zmluvu o poistení dôchodku ale zomrel skôr, ako mu vznikol nárok na výplatu prvého dôchodku, celá nasporená suma , za ktorú si tento dôchodok zakúpil, je predmetom dedenia .

Dočasný dôchodok tvorí akúsi alternatívu voči programovému výberu. Môže byť vyplácaný po dobu 5, 7 alebo 10 rokov. Ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr, ako mu bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia .

Pri programovom výbere je možné dediť nevyplatené prostriedky. Získa ich oprávnená osoba, ktorú si určil sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak sporiteľ neurobil alebo takáto osoba zomrela, je tento majetok predmetom dedenia – t.j. dedí sa podľa Občianskeho zákonníka.

Ak si sporiteľ dohodol pri podpise zmluvy s poisťovňou aj pozostalostné krytie a v čase jeho úmrtia už nemá daných pozostalých alebo títo zomrú počas obdobia výplaty pozostalostného dôchodku, tak nevyplatená suma určená na výplatu pozostalostného dôchodku je predmetom dedenia .

Zabudnúť nesmieme ani na vyplácanie výnosu z investovania. Ak si sporiteľ nečerpá svoje dôchodkové úspory prostredníctvom dôchodku z DSS, môže si dať vyplácať výnos z investovania. V prípade smrti sporiteľa sú zvyšné nasporené prostriedky v dôchodkovom fonde tiež predmetom dedenia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk