Hlavné menu


Zabezpečenie správy a údržby informačného systému FEAD

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)

1. Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie správy a údržby informačného systému FEAD
Druh zákazky: služby
CPV: 72267100-0 Údržba programového vybavenia (softvér), 72260000-5 Služby súvisiace
so  softvérom

2. Stručný opis zákazky – poskytnutie služieb v oblasti informatiky - Príloha č.1 tejto výzvy

3. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa

4.Predpokladaná hodnota zákazky: 19.785,- Eur bez DPH

5. Trvanie Rámcovej dohody alebo lehota dodania: RD na dobu určitú od 1.1.2017do 31.12.2020 alebo do vyčerpania PHZ na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa v súlade s Rámcovou dohodou o poskytovaní správy a údržby informačného systému FEAD, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.
Návrh na plnenie kritérií – Príloha č.2 tejto výzvy

7. Podmienky účasti: Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať požadovanú službu. Súčasťou jeho
ponuky bude kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia, fotokópia
preukazujúca splnenie požadovanej podmienky účasti.

8. Lehota, spôsob a miesto predkladania ponúk:
Dátum a čas:09.12. 2016 do 12:00 hod.
Predkladanie ponúk sa uskutoční prostredníctvom IS EVOSERVIS – viď. príloha č.3

9. Ostatné informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet
zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

10 . Kontaktná osoba:
Ing. Peter Vozár, tel: 02/2046 2331, e-mail:

v Bratislave dňa 01.12.2016

Ladislav Raučina

riaditeľ odboru verejného obstarávania


Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku