Hlavné menu


Neverejní poskytovatelia služby

Neverejný poskytovateľ služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života je každá iná osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá je subjektom súkromnoprávneho charakteru a ktorá na základe slobodného rozhodnutia prejaví záujem poskytovať túto službu a zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb jej vznikne oprávnenie túto službu poskytovať.

Pod touto inou osobou sa rozumie akákoľvek iná právnická alebo fyzická osoba, a to bez ohľadu na jej právnu formu (napr. občianske združenie, nezisková organizácia, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v Obchodnom registri, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť).

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby môže byť pri splnení podmienok ustanovených v § 3 ods. 5 zákona o sociálnych službách aj „nie tuzemská“ právnická alebo fyzická osoba (napr. zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorej organizačná zložka má sídlo na území Slovenskej republiky).

Z vybraných ustanovení zákona o sociálnych službách (napr. § 8 ods. 9 druhá veta, § 72 ods. 4, § 73 ods. 13, § 75 ) vyplýva, že tento zákon predpokladá poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi nielen na neziskovom základe, ale aj za účelom dosiahnuť zisk, teda na ziskovom základe (t. j. ako podnikateľskú činnosť).