Hlavné menu


Výplata príspevku

Príspevok pri narodení dieťaťa vyplatí oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu.

Pravidlá vyplácania príspevku: 

  • vypláca sa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala  žiadosť a preukázala splnenie podmienok nároku,
  • vypláca sa v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na jej účet v banke v Slovenskej republike.
  • nevypláca sa do cudziny.