Hlavné menu


Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 je povinná na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku a na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa, a to v lehote určenej úradom; to neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z jeho úradnej činnosti alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.