Hlavné menu


Výplata príspevku

Príspevok na viac súčasne narodených detí vyplatí oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého alebo prechodného pobytu.

Pravidlá vyplácania príspevku:

  • vypláca sa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť,
  • vypláca sa v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na jej účet v banke v Slovenskej republike,
  • príspevok sa nevypláca do cudziny.

Príspevok rodičom sa poskytuje na každé dieťa v kalendárnom roku iba raz.


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku