Hlavné menu


Výplata príspevku

Príspevok na starostlivosť o dieťa schvaľuje a vypláca oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Ak je úhrada alebo príspevok určený dennou sadzbou, na určenie mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok určený dennou sadzbou vynásobia dvadsiatimi. Ak je starostlivosť o dieťa dohodnutá v rozsahu menšom ako päť pracovných dní za týždeň, na určenie mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok vypočítajú ako súčin štvornásobku počtu dní starostlivosti o dieťa v rozsahu dohodnutom za týždeň a úhrady alebo príspevku určených dennou sadzbou.

Pravidlá vyplácania príspevku na starostlivosť o dieťa:

  • Príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
  • Príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.
  • Príspevok sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok.
  • Pri zmene poskytovateľa počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume, ktorá je vyššia.
  • Príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Príspevok sa nevypláca do cudziny.
  • Výplata príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na príspevok, na jeho výplatu alebo či sa príspevok vypláca v správnej sume.
  • Výplata príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli splnené.