Hlavné menu


Zánik nároku

Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, keď nárok vznikol.

Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.