Hlavné menu


Zmeny súvisiace s COVID-19

ODKLAD SPLATNOSTI POVINNÝCH PRÍSPEVKOV DO II. PILIERA

  • za obdobie:

MÁJ 2020                  splatnosť predĺžená do 31.3.2022

JÚN 2020                   splatnosť predĺžená do 30.6.2022

JÚL 2020                   splatnosť predĺžená do 30.9.2022

DECEMBER 2020    splatnosť predĺžená do 31.12.2022

JANUÁR 2021          splatnosť predĺžená do 31.3.2023

FEBRUÁR 2021       splatnosť predĺžená do 30.6.2023

MAREC 2021            splatnosť predĺžená do 30.9.2023

APRÍL 2021              splatnosť predĺžená do 31.12.2023

MÁJ 2021                  splatnosť predĺžená do 31.3.2024

OKTÓBER 2021       splatnosť predĺžená do 30.6.2024

NOVEMBER 2021     splatnosť predĺžená do 30.9.2024

DECEBMER 2021     splatnosť predĺžená do 31.12.2024

JANUÁR 2022           splatnosť predĺžená do 31.3.2025

FEBRUÁR 2022           splatnosť predĺžená do 30.6.2025

Táto výnimka sa týka zamestnávateľov a povinne dôchodkovo poistených SZČO, ktorí v dôsledku krízovej situácie vykazujú v príslušnom období pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (bližšie na: https://www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/).

Súvisiaca legislatíva:
Zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 z 20.5.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 zo 17.6.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/2020 z 15.7.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 380/2020 z 14.12.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.   31/2021 z 27.1.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.   89/2021  z 24.2.2021   

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2021 z 17.3.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2021  z 21.4.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 181/2021 z 19.5. 2021 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 379/2021 z 20.10.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2021 z 24.11.2021    

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2021 z 22.12.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 16/2022 z 19.1.2022

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2022 z 23.2.2022

ODPUSTENIE PLATENIA POVINNÝCH PRÍSPEVKOV DO II. PILIERA

  • za obdobie:

APRÍL 2020 

Zamestnávateľom a povinne dôchodkovo poisteným SZČO, ktorí v súvislosti s krízovou situáciou museli v mesiaci apríl 2020 najmenej na 15 kalendárnych dní uzatvoriť aspoň jednu prevádzku (napr. na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020), sa odpúšťa povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Za obdobie, za ktoré nebudú povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaplatené, a to z dôvodu oslobodenia zamestnávateľa alebo povinne dôchodkovo poistenej SZČO od povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, sa suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a minimálneho dôchodku, z dôvodu účasti poistenca na starobnom dôchodkovom sporení v tomto období, nebude znižovať.

Súvisiaca legislatíva:
Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony