Hlavné menu


Ako sa zmení výplatná fáza po novele II. piliera od 1. januára 2026?

S účinnosťou od 1. januára 2026 sa mení výplatná fáza (pozn. v zmysle zákona č. 87/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa účinnosť výplatnej fázy posúva na 1. január 2026). Po podaní žiadosti o dôchodok bude môcť sporiteľ poberať dôchodok formou programového výberu z polovice nasporenej sumy po dobu, ktorá bude zodpovedať polovice mediánu hodnôt strednej dĺžky života pre mužov a ženy vo veku sporiteľa. Programový výber bude vyplácať DSS.

Po dočerpaní programového výberu bude z druhej časti nasporenej sumy sporiteľ poberať doživotný dôchodok zo životnej poisťovne.

Zostáva zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám. Podmienkou bude, aby mal sporiteľ dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod., bol vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Hodnota referenčnej sumy na rok 2025 v tomto čase nie je známa.

Nová výplatná fáza sa bude týkať sporiteľa, ktorý požiada o dôchodok z II. piliera od 1. januára 2026. Ak sporiteľ požiada o dôchodok z II. piliera do 31.12.2025 a na základe jeho ponuky dôchodkov uzatvorí dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo zmluvu o poistení dôchodku, budú sa na neho vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy.

Referenčná suma

Referenčná suma je priemerný mesačný starobný dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne (I. pilier).

Referenčnú sumu určuje Sociálna poisťovňa vždy k 30. novembru kalendárneho roka a zverejní ju najneskôr do konca príslušného roka na svojom webovom sídle. Táto hodnota bude potom platiť po celý nasledujúci kalendárny rok.

  • 2024 651,70 € *
  • 2023 521,30 €
  • 2022 508,90 €
  • 2021 491,70 €
  • 2020 464,60 €
  • 2019 444,10 €
  • 2018 432,40 €

* Na výrazne vyššiu hodnotu referenčnej sumy v roku 2024 mala vplyv valorizácia dôchodkov vyplácaných zo Sociálnej poisťovne v roku 2023 – od 1. januára 2023 vo výške 11,8 % a od 1. júla 2023 vo výške 10,6 %.

Zdaňovanie vyplácaného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia

V zákone č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v ustanovení týkajúcom sa dôchodku formou programového výberu podľa preferencií sporiteľa (§ 33b) uvedené, že podlieha dani z príjmu podľa zákona o dani z príjmov.

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú všetky dôchodky vyplácané zo starobného dôchodkového sporenia ako doživotný dôchodok (vyplácaný životnou poisťovňou), tak aj programový výber (vyplácaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou), oslobodené od dane z príjmov. To znamená, že dôchodok z II. piliera nie je zdaňovaný. Dôchodok vyplácaný formou programového výberu podľa preferencií sporiteľa (§ 33b) môže byť sporiteľovi vyplatený jednorazovo, a aj v tomto prípade je oslobodený od dane z príjmov.