Hlavné menu

Žiadosť o dotáciu

Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny , v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ o dotáciu s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sídla kraja pôsobí materská škola alebo základná škola.

Žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ v termíne od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Novú žiadosť v prípade nového žiadateľa môže žiadateľ predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny od 1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka.

K žiadosti je potrebné predložiť :

  • doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách,
  • zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,
  • vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie tejto dotácie a predložia potvrdenie o príjme, ak nie sú poberateľmi dávky a príspevkov.


Vzor žiadosti na stiahnutie (rtf).
Viac informácií o poskytovaní dotácie.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti