Hlavné menu

Podmienky nároku

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa má oprávnená osoba , ak:

  • vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
  • sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
  • dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.


Zárobková činnosť oprávnenej osoby je:

  • činnosť, z ktorej je oprávnená osoba povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec podľa osobitného predpisu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu,
  • činnosť, ktorá podlieha výsluhovému zabezpečeniu podľa osobitného predpisu a
  • činnosť, ktorá podlieha dôchodkovému systému v cudzine.

Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie materského alebo poberanie obdobnej dávky v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká :

  • pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské alebo obdobná dávka v cudzine,
  • na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk