Hlavné menu


Poskytovanie dotácií

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že podávanie žiadostí o dotáciu (poskytovanú priamo ministerstvom) na rok 2020 v termíne od 1.11. 2019 do 31.12.2019 bude podporené informačným systémom. Podávanie žiadostí, s výnimkou žiadostí o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby, bude vyžadovať predchádzajúce registrovanie do informačného systému /od 1.10.2019/. Po potvrdení registrácie bude nasledovať zadanie žiadosti do informačného systému zo strany žiadateľa. Postup podávania žiadostí je detailnejšie popísaný v časti Všeobecné informácie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poskytuje dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Dotácie, ktoré poskytuje priamo ministerstvo:


Dotácie, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:


V prípade záujmu o poskytnutie dotácie, ktoré sa poskytujú prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, odporúčame obrátiť sa priamo na miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácie uvedené na tejto stránke sa vzťahujú iba na dotácie poskytované priamo ministerstvom.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR určuje

 

Prioritné oblasti

podpory rozvoja sociálnych služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podpory rodovej rovnosti podľa § 3 ods. 8 a § 9a ods. 8 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) pre rok 2020

 

 

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb:

1. Podpora poskytovania terénnej formy sociálnej služby
- kúpa osobného motorového vozidla na podporu poskytovania opatrovateľskej služby,
- nákup 5 – miestneho osobného motorového vozidla na podporu služby včasnej intervencie, ktorá sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

2. Rešpektovanie individuality prijímateľa sociálnej služby a jej posilňovanie so zameraním na cieľovú skupinu prijímateľov sociálnej služby s poruchami autistického spektra

3. Podpora sociálnych služieb krízovej intervencie poskytovaných v zariadeniach, ktorými sú: 
- útulok
- nocľaháreň
- zariadenie núdzového bývania
- domov na polceste

 

Prioritné oblasti podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

1. Podpora odborných metód práce vrátane nákupu materiálno-technického vybavenia priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností zameraných na:
- prispôsobenie sa novej situácii,
- na úpravu a obnovu rodinného prostredia, 
- podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch,
- podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností,
- zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa.

2. Podpora vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom zabezpečenia starostlivosti o deti a plnoleté fyzické osoby v súlade s princípmi deinštitucionalizácie 
- nákup materiálno-technického vybavenia priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností,
- kúpa motorového vozidla,
- rekonštrukcia a stavebné úpravy zariadení.

3. Podpora vykonávania opatrení v otvorenom prostredí (harm reduction, streetwork) 
- nákup materiálno-technického vybavenia,
- personálne zabezpečenie výkonu týchto opatrení,
- kúpa motorového vozidla.

Prioritné oblasti k dotáciám na podporu rodovej rovnosti:

1. Aktivity zamerané na
- osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku
- zosúladenia rodinného a pracovného života

2. Zvyšovanie povedomia odbornej a širokej verejnosti v rodovej rovnosti vrátane vzdelávania v tejto oblasti

3. Poradenské a podporné služby pre ženy zažívajúce násilie

 

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku