Hlavné menu


Príspevok na starostlivosť o dieťa

Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Starostlivosť o dieťa je poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického a psychického vývinu pri rešpektovaní jeho najlepšieho záujmu a práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole.

Starostlivosť o dieťa sa vykonáva:

 • v rodinnom prostredí dieťaťa,
 • v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa alebo
 • v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa.


Poskytovateľ starostlivosti o dieťa je:

 • zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov (školský zákon),
 • iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu ( z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby),
 • fyzická osoba, ktorá poskytuje  
 1. 1. starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu ( z. o živnostenskom podnikaní),
 2. 2. službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine
 • iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo
 • rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v zákone 561/2008.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa je:

 • rodič alebo
 • rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov.

Ak nedôjde k písomnej dohode, pri zverení maloletého dieťaťa do

a) striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť,

b) spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

Príspevok sa začne vyplácať tomu rodičovi, ktorý má určený väčší rozsah striedavej osobnej starostlivosti; to neplatí, ak si za tie isté kalendárne mesiace uplatní nárok na príspevok len rodič, ktorý má určený menší rozsah striedavej osobnej starostlivosti.

Právne účinky novej písomnej dohody nastávajú prvým dňom šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok začal vyplácať na základe predchádzajúcej písomnej dohody, ak z novej písomnej dohody nevyplýva neskorší dátum jej účinnosti.

Príspevok sa poskytuje na každé dieťa.

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.

 

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa má oprávnená osoba , ak:

 • vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
 • sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
 • dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.


Zárobková činnosť oprávnenej osoby je:

 • činnosť, z ktorej je oprávnená osoba povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec podľa osobitného predpisu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu,
 • činnosť, ktorá podlieha výsluhovému zabezpečeniu podľa osobitného predpisu a
 • činnosť, ktorá podlieha dôchodkovému systému v cudzine.

Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie materského alebo poberanie obdobnej dávky v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká:

 • pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské alebo obdobná dávka v cudzine,
 • na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa potvrdzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.

Na výzvu platiteľa oprávnená osoba a poskytovateľ doplnia ďalšie nevyhnutné údaje. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel príspevku.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

O priznaní príspevku sa nevydáva písomné rozhodnutie.

Ak oprávnená osoba nesúhlasí so sumou vyplateného príspevku, môže písomne požiadať o vydanie rozhodnutia o priznaní príspevku.

Písomné rozhodnutie sa vydáva o:

 • nepriznaní príspevku,
 • zastavení výplaty príspevku,
 • obnovení výplaty príspevku,
 • odňatí príspevku,
 • doplatení príspevku a
 • o povinnosti vrátiť príspevok alebo jeho časť.

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku a o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.

Na konanie o príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 všeobecného predpisu o  správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je v sume:

 • úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 280 eur,
 • úhrady dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ na základe živnostenského oprávnenia alebo formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine najviac v sume 160 eur,
 • najviac v sume 80 eur, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo určených mesačných príspevkov 
 • 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napr. starý rodič) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.

Sumy príspevku na starostlivosť o dieťa môže upraviť k 1. januáru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa schvaľuje a vypláca oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Ak je úhrada alebo príspevok určený dennou sadzbou, na určenie mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok určený dennou sadzbou vynásobia dvadsiatimi. Ak je starostlivosť o dieťa dohodnutá v rozsahu menšom ako päť pracovných dní za týždeň, na určenie mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok vypočítajú ako súčin štvornásobku počtu dní starostlivosti o dieťa v rozsahu dohodnutom za týždeň a úhrady alebo príspevku určených dennou sadzbou.

Pravidlá vyplácania príspevku na starostlivosť o dieťa:

 • Príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
 • Príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.
 • Príspevok sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok.
 • Pri zmene poskytovateľa počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume, ktorá je vyššia.
 • Príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Príspevok sa nevypláca do cudziny.
 • Výplata príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na príspevok, na jeho výplatu alebo či sa príspevok vypláca v správnej sume.
 • Výplata príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli splnené.

 

 

Ak oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky nároku na príspevok alebo sa zistí, že sa príspevok priznal neoprávnene, príspevok sa odníme.

Ak sa príspevok vypláca neprávom, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti žiadateľa, príspevok sa odníme od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poslednýkrát neoprávnene vyplatil.

Ak sa príspevok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, alebo sa vyplácal v nižšej sume, príspevok sa vyplatí za čas, za ktorý sa nevyplácal alebo sa vyplácal v nižšej sume, najviac za obdobie jedného roka od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mal príspevok vyplatiť.

Ak bol príspevok vyplatený neprávom:

 • oprávnená osoba je povinná vrátiť príspevok alebo jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril,
 • právo na vrátenie príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku,
 • oprávnenej osobe sa môže suma na vrátenie zrážať aj z bežne vyplácaného príspevku alebo neskôr priznaného príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
 • príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.

Oprávnená osoba je povinná:

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností alebo tieto zmeny do ôsmich dní oznámiť platiteľovi podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom; to neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
 • pri uplatnení nároku na príspevok preukázať písomnou dohodou výšku úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa a rovnako písomnou dohodou preukázať aj zmenu výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ak taká zmena nastala počas trvania nároku na príspevok.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.