Hlavné menu

Finančné príspevky na individuálne vzdelávanie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Finančné príspevky na individuálne vzdelávanie sa budú poskytovať:

  • počas implementácie NP PPOK v období rokov 2024 – 2027,
  • pre oprávnené cieľové skupiny zamestnancov v odvetvovej pôsobnosti rezortu,
  • na vzdelávanie v určených odborných oblastiach,
  • na základe žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na individuálne vzdelávanie,
  • na základe splnomocnenia vystaveného žiadateľom o príspevok poskytovateľovi vzdelávania,
  • v hodnote kurzovného.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE

Oprávnení žiadatelia o príspevok

Cieľovú skupinu tvoria zamestnanci v odvetvovej pôsobnosti rezortu: sociálni pracovníci, asistenti sociálnej práce a ďalšie skupiny odborných zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, poskytovateľov sociálnych služieb, subjektov vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme a centier pre deti a rodiny, ako sú napríklad psychológovia, profesionálni náhradní rodičia, špeciálni/liečební/sociálni pedagógovia, zdravotnícki pracovníci.

Oblasti vzdelávania

Finančný príspevok na individuálne vzdelávanie (ďalej len „príspevok“) je poskytovaný na profesijne orientované odborné vzdelávanie, a to najmä za účelom prehlbovania teoretických poznatkov a osvojovania praktických zručností, metód, techník a postupov pri práci s klientom, ako sú napríklad: diagnostické, terapeutické a intervenčné metódy, práca s klientom ohrozeným sociálnym vylúčením, činnosti v oblasti včasnej intervencie a krízovej intervencie alebo špecifiká výkonu profesionálneho náhradného rodičovstva.

Zoznam oblastí/tém vzdelávania nájdete na tomto odkaze .

Poskytovatelia vzdelávania

Oprávnení žiadatelia o príspevok (ďalej len „žiadatelia“) môžu absolvovať odborné vzdelávanie v príslušných témach u nimi vybraného poskytovateľa vzdelávania v rámci územia SR. MPSVR SR nezverejňuje a nesprostredkúva žiadateľom informácie o poskytovateľoch vzdelávania. Nevstupuje do výberu poskytovateľa vzdelávania a nekomunikuje s poskytovateľmi vzdelávania vo fáze ich výberu.

Podmienkou pri výbere poskytovateľa vzdelávania, ktorý poskytuje vzdelávanie v danej téme, je vydaná akreditácia/osvedčenie/oprávnenie/registrácia v zmysle legislatívy platnej na území SR, resp. oprávnenie na vykonávanie vzdelávania dospelých, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti alebo obdobných služieb, ktoré vzdelávanie dospelých zahŕňajú, vydané v zmysle osobitných predpisov platných na území SR. V prípade jednotlivých oblastí vzdelávania MPSVR SR môže určiť bližšie podmienky, ktoré by mal poskytovateľ vzdelávania spĺňať, ako napríklad podmienku akreditovaného vzdelávacieho programu.

Oprávnený počet vzdelávacích aktivít

Jedna osoba z cieľovej skupiny môže v rámci tohto národného projektu absolvovať maximálne tri vzdelávacie aktivity individuálneho vzdelávania, t. j predložiť maximálne 3 žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na individuálne vzdelávanie (ďalej len „žiadosť“). Žiadateľ môže predložiť v rovnakom čase iba jednu žiadosť a ďalšiu žiadosť môže predložiť až po ukončení predchádzajúcej vzdelávacej aktivity.

Modulové vzdelávanie

Niektoré vzdelávacie programy môžu byť členené na viaceré moduly. V prípade, že má žiadateľ záujem absolvovať vzdelávanie len vo vybraných moduloch (nie celý vzdelávací program) a poskytovateľ vzdelávania mu to umožní, MPSVR SR bude akceptovať aj takéto vzdelávanie. Žiadateľ predloží jednu žiadosť, v ktorej uvedie názvy vybraných modulov, ich časový rozsah atď. Bez ohľadu na počet modulov sa bude takéto vzdelávanie považovať za jednu vzdelávaciu aktivitu a úhrada kurzovného bude zo strany MPSVR SR zrealizovaná jednorazovo po ukončení posledného z úspešne absolvovaných modulov vzdelávania. Ak však žiadateľ predloží viacero žiadosti pre každý modul samostatne, budú takéto vzdelávania považované za samostatné vzdelávacie aktivity a aj úhrada kurzovného bude realizovaná zvlášť za každú vzdelávaciu aktivitu. Žiadateľ však môže v rámci NP PPOK absolvovať maximálne tri vzdelávacie aktivity.

V prípade absolvovania viacerých modulov v rámci jednej žiadosti poskytovateľ vzdelávania vystaví žiadateľovi doklad o úspešnom absolvovaní vzdelávania buď ako jeden doklad o úspešnom ukončení vzdelávania s uvedením názvov jednotlivých modulov alebo samostatné doklady o úspešnom ukončení každého z modulov (MPSVR SR je potrebné predložiť kópie všetkých dokladov).

Výška finančného príspevku na individuálne vzdelávanie

Príspevok bude poskytovaný v hodnote kurzovného . Cena kurzu bude posudzovaná z hľadiska primeranosti a dodržania zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti.

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o finančný príspevok na individuálne vzdelávanie

Oznámenia budú zverejňované na webovom sídle MPSVR SR za účelom informovania oprávnených žiadateľov o konkrétnych podmienkach poskytnutia finančného príspevku. Oznámenia budú postupne zverejňované pre jednotlivé oblasti/témy vzdelávania samostatne a budú v nich uvedené také informácie, ako napr. oprávnené cieľové skupiny pre príslušnú tému vzdelávania; obdobie, počas ktorého je možné predkladať žiadosti o finančný príspevok na individuálne vzdelávanie v danej téme; formálne podmienky, ktoré musí spĺňať poskytovateľ vzdelávania a pod. Súčasťou oznámení budú aj všetky formuláre potrebné pre žiadateľa o príspevok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk