Hlavné menu


Svetový deň boja proti chudobe

Chudoba je jedným z najzávažnejších sociálnych problémov na celom svete. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa aktívne do boja proti chudobe zapája a vytvára rôzne aktivity na podporu ľudí, ktorí to najviac potrebujú.

„Pred 28 rokmi vyhlásila Organizácia spojených národov 17. október za Svetový deň boja proti chudobe. Tento deň si pripomíname v náročnom období, keď pandémia koronavírusu zasiahla Slovensko v doposiaľ najväčšej miere. Okrem všetkých dlhodobých aktivít, ktoré ministerstvo realizuje, aby znížilo riziko vzniku chudoby, spomeniem tie najdôležitejšie pre aktuálnu situáciu. Počas tohto roka sme spustili najväčšiu finančnú pomoc pre zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO v histórii Slovenska, vďaka čomu sme pomohli státisícom ľudí  a zachránili viac ako štvrtinu pracovných miest. Zvýšili sme minimálnu mzdu a dôchodcom vyplatíme najvyššie 13. dôchodky a to nielen starobným dôchodcom, ale aj sirotám a vdovám. Od novembra spúšťame rozšírený finančný balík „Prvá pomoc Plus“, ktorým budeme ešte viac pomáhať zamestnancom, zamestnávateľom, živnostníkom s cieľom zabezpečiť ľuďom príjem v aktuálnej kríze,“ povedal minister Milan Krajniak.

Jedným z najdôležitejších opatrení pre ľudí, ktoré ministerstvo práce zaviedlo počas prvej vlny koronavírusu, bola pomoc občanom prostredníctvom SOS dotácie. Ľudia, ktorí zostali bez príjmu v tom najťažšom období, tak mohli požiadať štát o pomoc. Doposiaľ im bola vyplatená finančná podpora vo výške viac ako 10 miliónov eur.

Medzi priority rezortu práce patrí aj zabezpečenie starostlivosti o deti, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím či o seniorov. Všetko sú to ľudia, ktorí vzhľadom na svoj vek alebo nevyhovujúci zdravotný stav nevedia bez pomoci zvýšiť svoj príjem. Od budúceho roka budú môcť vďaka opatreniam ministerstva práce ušetriť napríklad aj na doplatkoch za lieky. Ženy od 4. mesiaca tehotenstva si budú môcť požiadať o tehotenskú dávku či tehotenské štipendium.

Koncom septembra predstavilo ministerstvo svoje aktuálne projekty, aktivity aj opatrenia vlády, ktorých zavedenie pomôže ľuďom zlepšiť ich finančnú situáciu a životnú úroveň delegácii zástupcov občianskeho združenia Slovenská sieť proti chudobe. Táto organizácia združuje mimovládne neziskové organizácie, združenia, aliancie, verejnú správu, ale aj právnické a fyzické osoby za účelom efektívnejšieho boja proti chudobe na území Slovenskej republiky. Je súčasťou Európskej siete proti chudobe, ktorá má poradný štatút s Európskou radou. Delegácia zástupcov tretieho sektora ocenila prístup ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny k hľadaniu spoločnej vízie a súčasne vyjadrila podporu realizovaným aj plánovaným aktivitám.

Medzi najviac využívané sociálne služby, hlavne osobami bez domova, patria nocľahárne, ktoré počas prvej vlny šírenia ochorenia COVID-19 plnili nezastupiteľnú úlohu a poskytovali ľuďom bez domova prístrešie počas celého dňa. Ministerstvo práce im zdvihlo finančný príspevok o 30 eur na jedno miesto v nocľahárni, teda na sumu 150 eur mesačne, a to počas celého obdobia mimoriadnej situácie.

Okrem mnohých ďalších aktivít sú dlhodobo podporované aj projekty na prevádzku vybraných sociálnych služieb ( komunitné centrá, nízkoprahové denné centrá, nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu ), ako aj výkon terénnej sociálnej práce, ktoré sú jedným z najefektívnejších nástrojov v aktívnej sociálnej inklúzii a boji proti chudobe.

K zásadným podporným opatreniam na odstraňovanie najhorších foriem chudoby, ktorými sú materiálna a potravinová deprivácia, najmä v jednotlivých lokalitách Slovenska, je aj priama podpora vo forme poskytovania potravinovej a materiálnej pomoci zabezpečovaná prostredníctvom opatrení Operačného programu Fondu Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Ide o opatrenia ako poskytovanie potravinových balíčkov a hygienických balíčkov pre ľudí v hmotnej núdzi alebo poskytovanie teplých jedál ľuďom bez domova. „V budúcom programovom období plánujeme rozšírenie tejto pomoci o distribúciu materiálnej pomoci pre ľudí bez domova. V čase mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie COVID-19 sme umožnili poskytovať dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa v materských a základných školách aj keď sa dieťa z dôvodu opatrení RUVZ o zatvorení školy vyučovania nezúčastňuje, ale školská jedáleň obed poskytne,“ uviedla štátna tajomníčka rezortu práce Soňa Gaborčáková.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci boja proti chudobe pripravuje ďalšie konkrétne aktivity a legislatívne návrhy, či  zmeny. K plánovaným zmenám patrí priama finančná pomoc na úhradu výdavkov na bývanie nielen pre ľudí v hmotnej núdzi, ale aj pre iné, chudobou ohrozené skupiny, pre seniorov a ŤZP  ministerstvo plní svoj zámer zabezpečiť udržateľnosť bývania. „Musíme prijímať také systémové  opatrenia, ktoré sú adresné a finančne efektívne.  Okrem tejto podpory je v príprave aj dotačný mechanizmus pre deti z rodín, ktoré síce nie sú v hmotnej núdzi, ale sú ohrozené chudobou. Cieľom je zabezpečiť rozvoj ich zručností, schopností a talentu, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť v spoločenskom živote,“ dopĺňa štátna tajomníčka rezortu.  Ministerstvo však pripravuje aj rad ďalších opatrení, ktoré napomôžu vymaniť sa tisícom ľuďom z rizika chudoby.