Hlavné menu


Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov

Príspevok je určený na uspokojovanie potrieb dieťaťa súvisiacich s jeho

 • zdravotným stavom alebo
 • špeciálnymi potrebami (napr. lieky, zdravotnícke pomôcky, špeciálne edukačné pomôcky),
 • umeleckou činnosťou (výdavky na umelecké potreby, materiál, prípravu, vystúpenia),
 • športovými potrebami (športový materiál, príprava, účasť na športových súťažiach).

 

Oprávnená osoba na príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

Nárok na príspevok má nezaopatrené dieťa, ktoré:

 • je rozhodnutím súdu alebo príslušného orgánu zverené do náhradnej starostlivosti,
 • preukáže úhradu zvýšených výdavkov.

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Oprávnenú osobu, ktorá je maloletá, zastupuje v konaní o nároku na príspevok, jej náhradný rodič. Na spracovanie osobných údajov náhradného rodiča a zvereného dieťaťa sa nevyžaduje ich súhlas.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

Príspevok je vo výške preukázanej úhrady zvýšených výdavkov, najviac 500 eur v kalendárnom roku.

Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov je určený na úhradu zvýšených výdavkov spojených s uspokojovaním potrieb dieťaťa súvisiacich s jeho:

 • zdravotným stavom alebo špeciálnymi potrebami (výdavky na lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálne edukačné pomôcky),
 • umeleckou činnosťou (výdavky na umelecké potreby alebo umelecký materiál, umeleckú prípravu alebo účasť na umeleckých vystúpeniach),
 • športovou činnosťou (výdavky na športové potreby alebo športový materiál, športovú prípravu alebo účasť na športových súťažiach).

 Podmienky vyplácania príspevku:

 • príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • vypláca sa najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tento príspevok,
 • poukazuje sa na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vyplatí v hotovosti,
 • príspevok sa nevypláca do cudziny.

V prípade pobytu zvereného dieťaťa alebo náhradného rodiča v cudzine sa spôsob poukazovania príspevku dohodne s platiteľom.

 

Oprávnená osoba je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zmeny, ktoré majú vplyv na nárok, výšku a výplatu príspevku.

Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý patril.

Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.

Orgány štátnej správy, obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby sú povinné spolupracovať s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a na ich žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na príspevok, na jeho výšku a výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.