Hlavné menu


Princíp prednosti

Podľa čl. 7 ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Princíp prednosti komunitárneho práva pred právnym poriadkom Slovenskej republiky ustanovuje priamo Ústava SR.