Hlavné menu


Vysvetľujúce poznámky - prehľad

A
Administrative Commission Správna komisia pre koordináciu ssz
Advances of maintenance allowances Preddavky na príspevky na výživné
Aggregation of periods in the unemployment chapter Započítavanie období pre kapitolu DvN
Annexes Prílohy 
Assimilation of facts, events and benefits Asimilácia faktov, udalostí, dávok 
C
Conciliation procedure (see dialogue) Zmierovacia procedúra (pozri dialóg)
Child raising periods Odbobia starostlivosti o dieťa
D 
Dialogue and conciliation procedure Dialóg a zmierovacia procedúra
Directory sevices (electronic) Služby adresára (elektronické)
E  
Electronic exchange of social security information - EESSI EESSI 
Explanatory notes - introduction Vysvetľujúce poznámky - úvod
I
Information duties Povinnosť informovať
L
Lisbon Treaty Lisabonská zmluva
N  
Necessary care Nevyhnutná starostlivosť
Non active persons Neaktívne osoby
P
Personal identification Number (PIN) Osobné identifikačné číslo 
Portable documents Prenosné dokumenty
Posting attestation Overenie vyslania 
R
Residence Bydlisko
Reimbursement Fixed amount Payments - Financial provisions between CI Náhrady medzi inšitúcaimi
S
Sickness benefits in kind Vecné dávky zdravotnej starostlivosti
Summary pension note / contact institution Súhrnná nota o dôchodkoch
Students Študenti
T
Third-country nationals Príslušníci tretích krajín
Transitional period - EESSI Prechodné obdobie pre EESSI
Transport costs and accommodation abroad (as sickness benefits in kind) Náklady na dopravu a ubytovanie
U  
Unemployment benefits Dávky v nezamestnanosti