Hlavné menu


Európska únia a medzinárodné vzťahy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti.

Väčšia časť medzinárodných záväzkov a spolupráce vyplýva Slovensku z členstva v Európskej únii.

V rámci členských štátov EÚ existuje tzv. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia, ktorá zabezpečuje ich občanom sociálne práva a ukladá povinnosti voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje užitočné informácie o systémoch sociálneho zabezpečenia v jednotlivých členských štátoch.

Nájdete tu aj informácie o medzinárodných organizáciách, s ktorými Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR spolupracuje a ktorých je Slovenská republika členom.