Hlavné menu


Zmluvy o sociálnom zabezpečení

Vykonávanie zmlúv o sociálnom zabezpečení po pristúpení SR k Európskej únii

Dňom pristúpenia SR k EÚ podľa nariadenia Rady ES 883/2004 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva sú uvedeným nariadením nahradené všetky zmluvy o sociálnom zabezpečení vo vzťahu k členským štátom EÚ/EHP pritom pri niektorých zmluvách je vzájomne dohodnuté ponechanie niektorých článkov vykonávania, čo je uvedené v Zmluve o pristúpení.

Podľa článku 8 nariadenia Rady ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia sa všetky dohovory a zmluvy o sociálnom zabezpečení uplatňované medzi členskými štátmi EÚ, a na ktoré sa vzťahuje rozsah spomínaného nariadenia, nahrádzajú citovaným nariadením č. 883/2004.

Niektoré ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré uzavreli členské štáty pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, však naďalej zostávajú v platnosti, za predpokladu, že sú pre príjemcov výhodnejšie alebo ak vyplývajú z určitých historických okolností a ich účinok je obmedzený časom. Tieto ustanovenia sú zapísané v prílohe II nariadenia 883/2004.

Platné ustanovenia zmlúv o sociálnom zabezpečení
Slovensko a Česká republika Články 12, 20 a 33 zmluvy o sociálnom zabezpečení z 29. októbra 1992
Slovensko a Nemecko Článok 29 ods. 1 druhý a tretí pododsek zmluvy z 12. septembra 2002 
Slovensko a Maďarsko Článok 34 ods. 1 zmluvy o spolupráci na poli sociálnej politiky z 30. januára 1959 
Slovensko a Rakúsko Článok 34 ods. 3 zmluvy z 21. decembra 2001 o sociálnom zabezpečení
Slovensko a Luxembursko Článok 50 ods. 5 zmluvy o sociálnom zabezpečení z 23. mája 2002 

Do pôsobnosti rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR patria bilaterálne medzinárodné zmluvy, ako aj multilaterálne medzinárodné zmluvy, v oblasti práce, zamestnania a sociálnych vecí.

Z oblasti bilaterálnych medzinárodných zmlúv patria do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodina SR zmluvy o sociálnom zabezpečení. Slovenská republika ma uzatvorených 14 bilaterálnych zmlúv o sociálnom zabezpečení s krajinami Európskej únie a 14 bilaterálnych zmlúv s ostatnými krajinami sveta.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave, prerokúvaní návrhov, ako aj pri uzavieraní a vypovedaní medzinárodných zmlúv, ktoré spadajú do jeho gescie, postupuje v súlade so zameraním zahraničnej politiky SR. Rozhodujúcim kritériom pri príprave medzinárodných zmlúv v oblasti sociálneho zabezpečenia je úsilie zamerané na uzatváranie bilaterálnych zmlúv najmä s krajinami, v ktorých je zastúpenie príslušníkov oboch krajín rovnomerné z dôvodu vyváženosti zmluvy. Pri oslovovaní potenciálnych zmluvných partnerov pre budúce zmluvy o sociálnom zabezpečení vychádza ministerstvo naďalej z uvedeného princípu, prípadne z princípu historických väzieb na danú krajinu. Uvedený postup je zaužívanou praxou aj v okolitých krajinách. Prioritou zmluvných vzťahov je ochrana občanov z hľadiska sociálneho zabezpečenia a umožnenie im zamestnať sa v štátoch, v ktorých sa neuplatňuje voľný pohyb osôb, ako jeden zo základných princípov EÚ.

Zmluvy o sociálnom zabezpečení uzavreté Slovenskou republikou so štátmi, ktoré sú v súčasnosti členmi EÚ, boli v plnom rozsahu, alebo čiastočne nahradené nariadením Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Podrobnejšie informácie o zmluvách a ich vykonávaní môžete nájsť aj na stránkach Sociálnej poisťovni.

Zmluvy o sociálnom zabezpečení uzatvorené s krajinami Európskej únie
 
Bulharsko Platná od 1. júla 2002 Zmluva sa nevykonáva
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o sociálnom zabezpečení
 
Cyprus Platná od 1. februára 1996 Zmluva sa vykonáva čiastočne
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení
Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi SR a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení
 
Česká republika   Platná od  3. mája 1993 Zmluva sa vykonáva čiastočne
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení
Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi SR a ČR o sociálnom zabezpečení
Dohoda o aplikácii článku 20 Zmluvy medzi SR a ČR o sociálnom zabezpečení
 
Francúzsko   Platný od 1. júla 1949 Zmluva sa nevykonáva
Všeobecný dohovor o sociálnom zabezpečení medzi Československom a Francúzskom
Dodatková dohoda ku Všeobecnému dohovoru
Osobitný protokol
Záverečný protokol
 
Holandsko   Platná od  1. mája 2002 Zmluva sa nevykonáva
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia
 
Chorvátsko Platná od 1. mája 1998 Zmluva sa nevykonáva
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení
 
Luxembursko Platná od 1. februára 2004 Zmluva sa vykonáva čiastočne
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení
Vykonávacia dohoda o podmienkach vykonávania Zmluvy
 
Maďarsko Platná od 1. decembra 1959 Zmluva sa vykonáva čiastočne
Zmluva medzi ČSR a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky
 
Nemecko Platná od 1. decembra 2003 Zmluva sa vykonáva čiastočne
Zmluva medzi Slovenskou republikou a SRN o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda k Zmluve
 
Poľsko Platná od 1. októbra 1948 Zmluva sa nevykonáva
Dohovor medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení
Dohovor medzi ČSR a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy
 
Rakúsko Platná od 1. júna 2003 Zmluva sa vykonáva čiastočne
Zmluva medzi SR a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda k Zmluve
 
Rumunsko Platná od 20. marca 1958 Zmluva sa nevykonáva
Zmluva medzi ČSR a Rumunskou ľudovou republikou o spolupráci v sociálnych otázkach
 
Španielsko Platná od 1. septembra 2003 Zmluva sa nevykonáva
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Španielskom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda k Zmluve
 
Švajčiarsko Platná od 1. decembra 1997 Zmluva sa nevykonáva
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení
Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy

 
 

Zmluvy o sociálnom zabezpečení uzatvorené so štátmi sveta
    
Austrália Platná od 1. januára 2012  Zmluva sa vykonáva
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda k Zmluve
 
Čierna Hora   Platná od 1. júla 2017 Zmluva sa vykonáva 
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda k Zmluve
 
Izrael Platná od 1. januára 2012 Zmluva sa vykonáva 
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda k Zmluve
 
Japonsko Platná od 1. júla 2019 Zmluva sa vykonáva
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda k Zmluve
 
Juhoslávia Platná od 1. decembra 1957 Zmluva sa vykonáva
Zmluva medzi ČSR a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení
 
Kanada Platná od 1. januára 2003 Zmluva sa vykonáva
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení a Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy
 
Kórejská republika Platná od 1. marca 2010 Zmluva sa vykonáva 
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kóreou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda k Zmluve
 
Macedónska republika Platná od 1. decembra 2015  Zmluva sa vykonáva 
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení
Vykonávacia dohoda na vykonávanie zmluvy medzi SR a Macedónskom
 
Ruská federácia Platná od 1. júla 1960 Zmluva sa vykonáva
Dohoda medzi ČSR a ZSSR o sociálnom zabezpečení a Protokol k Dohode
 
Spojené štáty americké  Platná od 1. mája 2014  Zmluva sa vykonáva
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda
 
Srbská republika Platná od 1. marca 2013 Zmluva sa vykonáva
Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda
Redakčné oznámenie o oprave chyby
 
Ukrajina Platná od 1. januára 2002 Zmluva sa vykonáva
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení
Dohoda medzi SR a Ukrajinou o zmene Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení
Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení
 
Turecká republika   Platná od 1. júla 2013 Zmluva sa vykonáva
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda k Zmluve
 
Quebec  Platná od 1. augusta 2005 Zmluva sa vykonáva
Dohoda medzi vládou Slovenskou republikou a vládou Quebecu o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda