Hlavné menu

Prehľad rozhodnutí a odporúčaní

Rozhodnutia
Uplatniteľná legislatíva - Séria A
Rozhodnutie A1 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o zavedení postupu dialógu a zmierovacieho postupu týkajúceho sa platnosti dokumentov, určenia uplatniteľných právnych predpisov a poskytovania dávok podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004
Rozhodnutie A2 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie týkajúce sa výkladu článku 12 nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 o právnych predpisoch vzťahujúcich sa na vyslaných pracovníkov a samostatne zárobkovo činných pracovníkov dočasne pracujúcich mimo príslušného štátu 181
Rozhodnutie A3 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o sčítaní neprerušených dôb vyslania dosiahnutých podľa nariadení č. 1408/71 a 883/2004
Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI) - Séria E
Rozhodnutie E1 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o praktických opatreniach pre prechodné obdobie na výmenu údajov elektronickými prostriedkami, ktoré sú uvedené v článku 4 nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009
Rozhodnutie E2 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o stanovení postupu riadenia zmien týkajúcich sa údajov subjektov vymedzených v článku 1 nariadenia 883/2004 (ES), ktoré sú uvedené v elektronickom adresári tvoriacom neoddeliteľnú súčasť EESSI
Rozhodnutie E3 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o prechodnom období definovanom v článku 95 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009
Rozhodnutie E4 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o prechodnom období definovanom v článku 95 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 - nahradilo rozhodnutie E3
Rozhodnutie E5 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o praktických podmienkach pre výmenu údajov elektronickými prostriedkami, ktoré sú uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 987/2009, platných v prechodnom období E1
Rozhodnutie E6 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o určovaní toho, kedy sa elektronická správa považuje za zákonne doručenú v systéme elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI)
Rozhodnutie E7 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o praktických opatreniach na spoluprácu a výmenu údajov, kým sa v členských štátoch v plnej miere nezavedie elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI)
Rodinné dávky - Séria F
Rozhodnutie F1 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o výklade článku 68 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 týkajúceho sa pravidiel prednosti v prípade súbehu rodinných dávok 207
Rozhodnutie F2 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o výmene údajov medzi inštitúciami na účely priznania rodinných dávok
Rozhodnutie F3 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o výklade článku 68 nariadenia (ES) č. 883/2004, ktorý sa týka metódy výpočtu rozdielového doplatku
Horizontálne otázky - Séria H
Rozhodnutie H1 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o rámci pre prechod od nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 na nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o uplatňovaní rozhodnutí a odporúčaní Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia 99,100
101,139
140
Rozhodnutie H2 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o spôsobe práce a zložení technickej komisie pre spracovanie údajov správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia
Rozhodnutie H3 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o dátume, ktorý sa má vziať do úvahy pri určovaní prepočítacích kurzov uvedených v článku 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 200
Rozhodnutie H4 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o zložení a pracovných metódach rady audítorov správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia
Rozhodnutie H5 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o spolupráci v boji proti podvodom a omylom v rámci nariadenia Rady (ES) č. 883/2004 a Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Rozhodnutie H6 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o uplatňovaní určitých zásad týkajúcich sa sčítania dôb podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Rozhodnutie H7 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o revízii rozhodnutia č. H3 o dátume, ktorý sa má vziať do úvahy pri určovaní kurzov uvedených v článku 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009
Rozhodnutie H8 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o spôsobe práce a zložení technickej komisie pre spracovanie údajov správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia
Rozhodnutie H9 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o predĺžení lehôt uvedených v článkoch 67 a 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 a v rozhodnutí č. S9 z dôvodu pandémie COVID-19
Dôchodky - Séria P
Rozhodnutie P1 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o výklade článku 50 ods. 4, článku 58 a článku 87 ods. 5 nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004, pokiaľ ide o priznanie dávok v invalidite, dávok v starobe a pozostalostných dávok 75,96,
105
Spätné vymáhanie - Séria R
Rozhodnutie R1 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o výklade článku 85 nariadenia (ES) č. 987/2009
Choroba - Séria S
Rozhodnutie S1 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o európskom preukaze zdravotného poistenia 189,191,203
Rozhodnutie S2 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o technických špecifikáciách európskeho preukazu zdravotného poistenia 190
Rozhodnutie S3 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie ktorým sa vymedzujú dávky, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 a článok 27 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 a článok 25 písm. A ods. 3 nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009 194,195,196
Rozhodnutie S4 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o postupoch náhrady prostriedkov na účely vykonávania článkov 35 a 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004
Rozhodnutie S5 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o výklade pojmu „vecné dávky' definovaného v článku 1 písm. va) nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 v prípade choroby alebo materstva podľa článkov 17, 19, 20, 22, článku 24 ods. 1, článkov 25, 26, článku 27 ods. 1, 3, 4 a 5, článkov 28, 34 a článku 36 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 883/2004 a o výpočte súm, ktoré sa majú nahradiť podľa článkov 62, 63 a 64 nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009
Rozhodnutie S6 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o registrácii v členskom štáte bydliska podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 987/2009 a zostavovaní registrov stanovených v článku 64 ods. 4 nariadenia (ES) č. 987/2009
Rozhodnutie S7 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o prechode z nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 na nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o uplatňovaní postupov náhrad
Rozhodnutie S8 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o uznaní nároku na protézy, väčšie prístroje alebo iné významné vecné dávky na základe článku 33 nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Rozhodnutie S9 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o postupoch náhrady prostriedkov na účely vykonávania článkov 35 a 41 nariadenia (ES) č. 883/2004
Rozhodnutie S10 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o prechode z nariadení (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 na nariadenia (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 a o uplatňovaní postupov vyplácania náhrad - nahradilo rozhodnutie S7
Nezamestnanosť - Séria U
Rozhodnutie U1 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie týkajúce sa článku 54 ods. 3 nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009 týkajúceho sa zvýšenia dávok v nezamestnanosti pre závislých rodinných príslušníkov 83
Rozhodnutie U2 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o rozsahu pôsobnosti článku 65 ods. 2 nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 týkajúceho sa práv na dávky v nezamestnanosti úplne nezamestnaných osôb, ktoré nie sú cezhraničnými pracovníkmi a ktoré mali počas svojho posledného obdobia zamestnanosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný členský štát 160
Rozhodnutie U3 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o rozsahu pojmu „čiastočná nezamestnanosť' vzťahujúceho sa na nezamestnané osoby uvedené v článku 65 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 205
Rozhodnutie U4 SK EN Pôvodné
Rozhodnutie o postupoch náhrady podľa článku 65 ods. 6 a 7 nariadenia (ES) č. 883/2004 a článku 70 nariadenia (ES) č. 987/2009
Odporúčania
Horizontálne otázky - Séria H
Odporúčanie H1 SK EN Pôvodné
Odporúčanie, týkajúce sa rozsudku vo veci Gottardo, podľa ktorého je potrebné, aby sa výhody, ktoré požívajú štátni príslušníci predmetného štátu na základe dvojstranného dohovoru o sociálnom zabezpečení uzavretom s nečlenskou krajinou, priznali aj pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských štátov
Odporúčanie H2 SK EN Pôvodné
Odporúčanie, ktoré sa týka autentifikačných prvkov do prenosných dokumentov vydaných inštitúciou členského štátu, ktoré preukazujú postavenie osoby na účely uplatňovania nariadení (ES) č. 883/2004 a 987/2009
Dôchodky - Séria P
Odporúčanie P1 SK EN Pôvodné
Odporúčanie týkajúce sa rozsudku vo veci Gottardo, podľa ktorého sa výhody priznané štátnym príslušníkom štátu na základe dvojstranného dohovoru o sociálnom zabezpečení s nečlenskou krajinou musia zaručiť aj pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských štátov 22
Choroba - Séria S
Odporúčanie S1 SK EN Pôvodné
Odporúčanie týkajúce sa finančných aspektov zahraničného darcovstva orgánov
Odporúčanie S2 SK EN Pôvodné
Odporúčanie o nároku poistených osôb a ich rodinných príslušníkov na vecné dávky počas pobytu v tretej krajine na základe dvojstranného dohovoru medzi príslušným členským štátom a danou treťou krajinou
Nezamestnanosť - Séria U
Odporúčanie U1 SK EN Pôvodné
Odporúčanie týkajúce sa právnych predpisov vzťahujúcich sa na nezamestnané osoby, ktoré vykonávajú v inom členskom štáte, ako je štát miesta bydliska, profesijnú alebo obchodnú činnosť na čiastočný úväzok 18
Odporúčanie U2 SK EN Pôvodné
Odporúčanie týkajúce sa uplatňovania článku 64 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 na nezamestnané osoby sprevádzajúce svojich manželov, resp. svoje manželky alebo partnerov, resp. partnerky, ktorí vykonávajú profesijnú alebo obchodnú činnosť v inom členskom štáte, ako je príslušný štát 21
Zoznam nových rozhodnutí CACSSS - k 21.3.2019

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk