Hlavné menu

Základné princípy koordinácie

Rovnaké zaobchádzanie

Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, osoby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, poberajú tie isté dávky a majú tie isté povinnosti podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu ako štátni príslušníci daného členského štátu . Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia na základe štátneho občianstva, a to aj v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Určenie uplatniteľnej legislatívy - uplatnenie legislatívy jedného štátu

Všeobecným pravidlom je, že sa uplatňuje legislatíva len jedného štátu . Ustanovenia Hlavy II nariadenia 883/04 obsahuje ustanovenia, ktoré určujú pravidlá príslušnosti k právnym predpisom, keď je osoba zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná, prípadne neaktívna. Pravidlá stanovené nariadením sú výlučné, záväzné a nadradené vnútroštátnym legislatívam - tak pre platenie príspevkov poistného, ako aj pre poskytovanie dávok.

Úhrn dôb poistenia - zachovanie práv počas ich nadobúdania

Nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré zabezpečujú, že pre nadobudnutie práva na dávky treba tam, kde to pripadá do úvahy, započítať poistné obdobia dosiahnuté v iných členských štátoch.

Rovnosť zaobchádzania pri dávkach, príjmoch, faktoch a udalostiach

Súdny dvor Európskej únie mnohokrát odporúčal a ukladal inštitúciám sociálneho zabezpečenia povinnosť zohľadniť skutočnosti, ktoré sa odohrali v inom členskom štáte . Vzhľadom na túto rovnocennosť sa povinnosť dodržiavania hlavnej zásady rovnakého zaobchádzania týka nielen štátu zamestnania, ale aj členských štátov, v ktorých pracovník nadobudol práva. V rámci koordinácie je vhodné garantovať vo vnútri Spoločenstva dotknutým osobám rovnosť zaobchádzania vzhľadom ku rôznym vnútroštátnym právnym predpisom.Takisto je potrebné zaručiť v rámci rovnosti spoločenstva prístup pre dané osoby podľa rozličných vnútroštátnych právnych predpisov. Všeobecný princíp rovnosti zaobchádzania má osobitný význam pre pracovníkov, ktorí nebývajú v členskom štáte, v ktorom pracujú, vrátane cezhraničných pracovníkov.

Upustenie od pravidiel bydliska - zásada exportovateľnosti

Peňažné dávky splatné podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov nepodliehajú žiadnemu zníženiu, zmenám a doplneniam, pozastaveniu, odňatiu alebo odobratiu na základe skutočnosti, že príjemca alebo jeho rodinní príslušníci majú bydlisko v inom členskom štáte, ako je štát, kde sa nachádza inštitúcia zodpovedná za poskytovanie dávok.

Zamedzenia súbehu dávok

Pokiaľ nie je ustanovené inak, toto nariadenie nepriznáva ani nezachováva nárok na niekoľko dávok toho istého druhu za jednu a tú istú dobu povinného poistenia.

Elektronická výmena informácií

Elektronická výmena informácií SZ (EESSI) je jednou z noviniek modernizovanej koordinácie SSZ, ktorá bola zavedená za účelom efektívnejšieho a rýchlejšieho komunikovania a výmeny informácií sociálneho zabezpečenia medzi príslušnými inštitúciami členských štátov.
Členské štáty progresívne používajú nové technológie na výmenu, prístup a spracovanie údajov požadovaných na uplatňovanie základného nariadenia a vykonávacieho nariadenia.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk