Hlavné menu


Čo je to koordinácia?

Keď migrujúci pracovník spadá pod právny systém viac ako jednej krajiny v tom istom čase, ide o pozitívnu právnu kolíziu (kompetenčný konflikt). Keď migrujúci pracovník nespadá ani pod jeden z právnych systémov, hovoríme o negatívnej právnej kolízii (kompetenčnom konflikte). Tieto konflikty môžu byť vyriešené - iba prostredníctvom nadnárodného nariadenia.

Pravidlom je, že občania členských štátov majú zaručené rovnaké zaobchádzanie ako vlastní štátni príslušníci.

Rozdiely v národných legislatívach môžu viesť ku konfliktom. Môže nastať prípad, keď osoba poberá dávky v krajine X aj v krajine Y. Krajina X sa bude snažiť odpočítať dávky krajiny Y od svojich dávok. Krajina Y sa bude snažiť o to isté.

Takéto nezhody jednoznačne vyžadujú jednotné nariadenie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia.