Hlavné menu


Úradné dokumenty

Úradné dokumenty sú schválené Správnou komisiou pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia.

Správna komisia sa zaoberá všetkými správnymi otázkami a otázkami výkladu, ktoré vznikajú pri aplikovaní ustanovení koordinačných nariadení alebo z ktorejkoľvek dohody alebo dojednania dohodnutých v rámci koordinačných nariadení. Dané orgány, inštitúcie a osoby sa tiež môžu obrátiť na súd v zmysle právnych predpisoch členských štátov, nariadenia EK č. 883/2004 alebo zmluvy.

Úlohy Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia:

  • posilňovanie a rozvoj spolupráce medzi členskými štátmi a ich inštitúciami v oblasti sociálneho zabezpečenia, aby sa okrem iného zohľadnili konkrétne otázky týkajúce sa určitých kategórií osôb,
  • možnosť realizácie opatrení pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia,
  • podpora využívania nových technológií, aby sa umožnil voľný pohyb osôb, najmä modernizáciou postupov pre výmenu informácií a úpravou informačného toku medzi inštitúciami na účely výmeny informácií elektronickými prostriedkami, pričom sa zohľadňuje vývoj spracovania údajov v jednotlivých členských štátoch.

Nové rozhodnutia a odporúčania bolo nevyhnutné prijať na základe uplatňovania nových koordinačných nariadení. Sú výsledkom revízie pôvodných rozhodnutí a odporúčaní prijatých Správnou komisiou. Rozhodnutia o otázkach výkladu koordinačných predpisov sa prijímajú na základe pravidiel hlasovania ustanovených zmluvou.

Vysvetľujúce poznámky (Explanatory notes) má uľahčiť aplikáciu modernizovaných pravidiel koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia všetkými stranami. Poznámky boli vypracované Európskou Komisiou, s cieľom doplniť, ale nie nahradiť, vnútroštátne usmernenia pre uplatňovanie nových nariadení. V prehľade vysvetľujúcich poznámok nájdete abecedne zoradené všetky zatiaľ vypracované a publikované poznámky.

Práca na tvorbe poznámok ďalej pokračuje v závislosti na budúcich potrebách a návrhoch. Poznámky sú aktualizované v súlade s vývojom pri uplatňovaní modernizovaného systému koordinácie. Tu nájdete všetky doteraz vypracované vysvetľujúce poznámky k jednotlivým pojmom modernizovanej koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

Prenosný dokument (Portable document) je dokument, ktorý vydáva inštitúcia sociálneho zabezpečenia pre potreby fyzickej osoby - občana. Každý dokument sa týka jednotlivca - fyzickej osoby (prípadne sa týka jej rodinných príslušníkov) a obsahuje jej/ich meno(á) a ďalšie identifikačné údaje. Inštitúcia sociálneho zabezpečenia riadne označí, podpíše a potvrdí spomínaný dokument. Prenosné dokumenty, ako aj ďalšie dokumenty, nájdete na stránke Európskej komisie v časti Databáza dokumentov.

Modernizované koordinačné predpisy vyžadujú, aby boli údaje medzi inštitúciami v celej EÚ vymieňané elektronicky. Za týmto účelom je pripravovaný systém elektronickej výmeny informácií sociálneho zabezpečenia - EESSI.

Štruktúrované elektronické dokumenty (SED) boli navrhnuté a prostredníctvom nich budú inštitúcie navzájom komunikovať a vymieňať si informácie v rámci systému EESSI. Navrhnutých je približne 320 štruktúrovaných elektronických dokumentov v rámci 120 definovaných vecných prípadov použitia – životných situácií (BUC – Business Use Case) v rôznych oblastiach sociálneho zabezpečenia.

Vďaka nim bude komunikácia medzi inštitúciami jednoduchšia a efektívnejšia. Až do konca prechodného obdobia dvoch rokov v záujme plnej elektrickej výmeny medzi všetkými členskými štátmi sa môžu použiť papierové verzie SED, papierové pôvodné E-formuláre a akékoľvek oficiálne dokumenty vydávané inštitúciami sociálneho zabezpečenia v jednotlivých členských štátoch. Prechodné obdobia by malo končiť začiatkom júla 2019. Po tomto dátume, sa prestanú používať papierové E-formuláre, papierové verzie elektronických dokumentov (SEDov) a inštitúcie budú plnohodnotne komunikovať výlučne elektronicky.