Hlavné menu


Otázky a odpovede

Registračná povinnosť vyplýva pre poskytovateľov starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zariadeniach starostlivosti o deti poskytujúcich službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ktorí za odplatu vykonávajú odborné, obslužné a ďalšie činnosti alebo vykonávajú súbor týchto činností v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách pre poskytovaný druh sociálnej služby a cieľovú skupinu detí ustanovenú §32a ods. 1 písm. b), alebo §32b zákona o sociálnych službách.

Novelou zákona o sociálnych službách vykonanou zákonom č. 331/2017 Z. z. s účinnosťou od  1. 1. 2018 sa ustanovilo, že sankciu za prevádzkovanie tzv. nepovolenej činnosti bez registrácie poskytovanej sociálnej služby na príslušnom vyššom územnom celku nemožno vzťahovať na služby či činnosti, ktoré síce z hľadiska obsahu vykonávanej činnosti zodpovedajú službe na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ale výrazne prevažujúcou cieľovou skupinou detí z hľadiska ich veku nezodpovedajú tejto sociálnej službe. To teda znamená, že ak je v zariadení prevažná väčšina detí (viac ako 75 %) starších ako tri roky, nemožno takéto zariadenie považovať za zariadenie sociálnych služieb. Ide o zariadenie poskytujúce predškolskú výchovu podľa iných právnych predpisov.

Zákon o sociálnych službách v §32b ods.4 taxatívne vymedzuje oprávnené obdobie z hľadiska posudzovania veku dieťaťa pre poskytovanie starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Poskytovanie starostlivosti o dieťa je možné do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov dieťaťa (napr. dieťa narodené v mesiacoch január až august do 31. augusta príslušného roku a dieťa narodené v mesiacoch september až december až do 31. augusta nasledujúceho roku). Poskytovať starostlivosť o dieťa inej vekovej kategórie zákon o sociálnych službách nepripúšťa.  

Ak by ste mali záujem poskytovať starostlivosť aj o staršie deti ako tri roky, je potrebné ju poskytovať nie ako sociálnu službu, ale ako inú hlavnú činnosť alebo doplnkovú činnosť so špecifickým charakterom prevádzky - prevádzka organizovaná oddelene od prevádzky zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, podľa iných prevádzkových pravidiel (prevádzka zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa nie je „pridruženým“ poskytovaním starostlivosti o deti iných vekových kategórií ovplyvňovaná), teda v oddelenom režime, t. j. priestorovo oddelenú, personálne oddelenú, finančne oddelenú, resp. materiálno-technicky oddelenú. Zákon o sociálnych službách Vám nebráni poskytovať aj iné druhy služieb, avšak oddelene od sociálnych služieb, za ustanovených podmienok s možnosťou zdieľania administratívneho, prevádzkového a technického zázemia v osobe prevádzkovateľa „zlúčených“ a inak samostatných prevádzok.

Aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) sú pracovnoprávnym vzťahom.  Na účely plnenia personálneho normatívu podľa § 9 ods. 4 zákona o sociálnych službách a prílohy č. 1 k tomuto zákonu, sa kuchárka považuje za obslužného zamestnanca (nie odborného zamestnanca). Ak pracuje na skrátený pracovný úväzok (nie s plným fondom pracovného času) v počte zamestnancov na účely plnenia tohto personálneho normatívu sa vykazuje v prepočítanom stave podľa dĺžky pracovného úväzku vo vzťahu k plnému fondu pracovného času. 

Zákon o sociálnych službách upravuje minimálny prevádzkový čas v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa tak, že sa táto služba poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín prevádzky počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby. Inými slovami povedané, ak sa matka, napr. v rámci „adaptačného procesu“ dieťaťa na zariadenie dohodne s poskytovateľom sociálnej služby, že dieťa bude chodiť do zariadenia napr. na pol dňa, právna úprava takejto skrátenej dochádzke nebráni, avšak zariadenie je nutné mať otvorené 8 hodín denne.

Nie. Právne podmienky nároku na  príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý je upravený zákonom č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelou zákona o sociálnych službách nezmenili. Vyplácanie príspevku na starostlivosť o dieťa rodičovi dieťaťa nie je podmienené preukázaním zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb osoby, ktorá poskytuje službu starostlivosti o deti v  zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, vedeného príslušným vyšším územným celkom. Ak však ide o poskytovanie služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorá je z hľadiska obsahu poskytovanej služby a cieľovej skupiny, ktorej je poskytovaná, a  vekovej skupiny detí, ktorým sa poskytuje, sociálnou službou podľa zákona o sociálnych službách a je vykonávaná bez zápisu do registra poskytovateľov sociálnej služby ako tzv. nepovolená činnosť, ak sa táto skutočnosť preukáže ide o možnosť uloženia pokuty v správnom konaní zo strany MPSVR SR vo výške 35 000 eur za podmienok ustanovených § 99 ods. 5 zákona o sociálnych službách.

Áno. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku podľa zákona o sociálnych službách patrí medzi zariadenia sociálnych služieb, u ktorých je poskytovateľ sociálnej služby povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. V konkrétnej zmluve o poskytovaní sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa by mal byť na základe individuálnych potrieb ustanovený (dohodnutý) aj konkrétne určený- určitý čas počas dňa, v ktorom sa sociálna služba poskytuje. V zásade je možné poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na tom istom mieste počas dňa aj viacerým prijímateľom sociálnej služby v tomto zariadení na základe viacerých písomných zmlúv o poskytovaní sociálnej služby za predpokladu, že celkový počet detí nepresiahne stanovenú kapacitu zariadenia a ani konkrétne určené - určité časy počas dňa. 

Právna úprava zákona o sociálnych službách neupravuje „pojem depozit, udržiavací poplatok resp. zálohu“, ktorý je podmienený spotrebovaním alebo vrátením. V súlade s § 74 ods. 7 písm. h) zákona o sociálnych službách zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia. S poukazom na § 74 ods. 8 tohto zákona táto suma úhrady musí obsahovať sumu úhrady za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti. Vyberaný poplatok napr. o výške 280 eur/úhrada za sociálnu službu/na mesiac/jedno dieťa musí byť rozčlenený do jednotlivých položiek platby. V súlade s  § 74 ods. 6. zákona o sociálnych službách -poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným alebo nepeňažným plnením. Podľa § 74 ods. 1 zákona o sociálnych službách zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená písomnou formou ( § 74 ods. 2 písm. d)) nesmie mať charakter zmiešanej zmluvy. Pri takto koncipovanej právnej úprave možno požadovať od rodiča „depozit/zálohu/udržiavací poplatok“ len za predpokladu, že ide o preddavkovú platbu úhrady za sociálnu službu, ktorá podlieha zúčtovaniu.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je upravená v §74 ods.1 zákona o sociálnych službách, kde je v tretej vete uvedené, že zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená písomnou formou nesmie mať charakter zmiešanej zmluvy. To znamená, že zmluva o poskytovaní sociálnej služby nesmie zahŕňať iné zmluvné typy napr. podľa predpisov Občianskeho práva, Obchodného práva, napr. darovaciu zmluvu, zmluvu o pôžičke, kúpnu zmluvu.

Podľa § 72 ods. 3 zákona o sociálnych službách neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 tohto zákona v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejnení na svojom webovom sídle alebo na inom verejne dostupnom mieste. Určovanie sumy úhrady najviac vo výške určenej podľa § 72 ods. 3 (regulovaná úhrada) sa s poukazom na § 72 ods. 4 tohto zákona nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

V súlade s § 74 ods.2 písm. d) zákona o sociálnych službách poskytovateľ služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. S poukazom na § 74 ods. 8 zákona o sociálnych službách suma úhrady za sociálnu službu musí obsahovať sumu úhrady za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti. V zásade táto suma úhrady pri jednotlivých činnostiach (jednou z obslužných činností je aj stravovanie), môže byť aj 0 eur. Základným predpokladom pre trvanie oprávnenia poskytovať sociálnu službu je spĺňať podmienky na zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb i počas poskytovania sociálnej služby. Jednou z týchto podmienok je aj plnenie finančných podmienok na poskytovanie sociálnej služby tak, aby poskytovanie sociálnej služby bolo udržateľné ( §68 ods.1 písm. c) a § 68 ods.5 zákona o sociálnych službách). To znamená, že využitie možnosti poskytovať stravu pre deti za 0 eur predpokladá spolufinancovanie sociálnej služby z viacerých zdrojov (§ 71 ods. 3 zákona o sociálnych službách) tak, že náklady na stravovanie sú uhrádzané z iných zdrojov než úhrada za poskytovanú sociálnu službu platená prijímateľom tejto sociálnej služby.

Vyššie územné celky v rámci konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb pre druh sociálnej služby poskytovanej v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku pri posudzovaní skutkového stavu skúmajú aj materiálno technické podmienky poskytovania služby, ktorá sa týka inventárneho súpisu majetku pre poskytovanie sociálnej služby, t. z. materiálno- technická vybavenosť priestorov na poskytovanie starostlivosti o deti, ale aj údaje o finančných podmienkach na poskytovanie sociálnej služby. Legitimitu tomuto zisťovaniu dávajú ustanovenia § 64 ods. 3 písm. c), f) a h) zákona o sociálnych službách v spojení s rozhodovacou pôsobnosťou príslušného vyššieho územného celku v správnom konaní § 65 ods. 6 písm. d)( rozhodnutie o nezapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb ak na poskytovanie sociálnej služby nie sú vytvorené priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky, finančné podmienky a hygienické podmienky).

Zákon o sociálnych službách nie je právnou prekážkou v prevádzkovaní dvoch typov zariadení v jednom objekte pri splnení zákonom stanovených podmienok. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa musí byť od materskej školy priestorovo, finančne, materiálne či personálne oddelené. Na zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku sa bude vzťahovať právna úprava zákona o sociálnych službách a na materskú školu spolu s jedálňou právna úprava zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o sociálnych službách v § 32b ods.3 taxatívne vymedzuje odborné a obslužné činnosti, ktoré sa v tomto zariadení vykonávajú. Ide o poskytovanie bežných úkonov starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. Zákon o sociálnych službách nebráni prevádzkovateľovi zariadenia zabezpečiť stravu z jedálne, ktorá je súčasťou materskej školy, ak to kapacita stravovacej prevádzky umožňuje. Strava však musí spĺňať všetky podmienky výživovej primeranosti pre túto skupinu detí. Pokiaľ by išlo o užívanie priestorov jedálne, právny vzťah k priestorom jedálne z hľadiska oprávnenosti a podmienok ich užívania musí byť v konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb preukázaný, rovnako ako plnenie hygienických podmienok vo väzbe na celkový počet stravovaných osôb v týchto priestoroch.

Na účely uzatvorenia zmluvy prijímateľa sociálnej služby s poskytovateľom sociálnej služby stačí podpis jedného z rodičov. Zastupovanie maloletého dieťaťa je upravené v zákone č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých v § 31, kde je vymedzené, že rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé. Taktiež, že žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať. Zastupovanie obidvomi rodičmi je potrebné až v prípadoch, keď sa mení status dieťaťa spojený s riešením takých situácií, ktoré sú pre dieťa kľúčové (teda také, z ktorých aj pre dieťa vyplývajú práva a povinnosti- napr. povinná školská dochádzka, situácie ktoré menia charakter jeho ďalšieho života a je potrebné o týchto právach a povinnostiach rozhodnúť prostredníctvom oboch rodičov, ako zákonných zástupcov dieťaťa).

Účelom novely zákona o sociálnych službách nie je nahrádzať poskytovanie predškolskej výchovy a vzdelávania deťom v predškolskom veku, ktorá je realizovaná v odvetvovej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v predškolských zariadeniach (materské školy) podľa programov výchovnej práce a vzdelávacích programov schválených týmto ministerstvom.

V súlade so zákonom o sociálnych službách v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je poskytovateľ povinný poskytovať bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchovu. V súlade s § 15 ods. 2 zákona o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať vykonávanie alebo utvárať podmienky na vykonávanie aj iných činností uvedených v § 16 až 18 zákona o sociálnych službách. Touto inou činnosťou nad rozsah povinných činností v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov môže byť aj utváranie podmienok na vzdelávanie (§ 18 ods. 1 písm. a) piaty bod a § 15 ods. 3 zákona o sociálnych službách). Táto právna skutočnosť však neznamená právne postavenie poskytovateľa sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ako oprávneného „vzdelávateľa“ podľa školského zákona s viazanosťou vzdelávacími programami schválenými MŠVVŠ SR.

Podmienky pre stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Podľa §52 tejto vyhlášky sa zariadenia sociálnych služieb určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musia vo funkčných priestoroch riešiť a vybaviť v súlade s potrebami týchto ľudí.

Na túto istú vyhlášku odkazuje aj vyhláška 527/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá sa podľa zákona o sociálnych službách vzťahuje aj na zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov.

Je nutné si uvedomiť, že deti vo veku do 3 rokov nie je možné považovať za osoby plne schopné samostatného pohybu a orientácie. Z tohto dôvodu pokladáme prispôsobenie priestorov zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov podmienkam ustanoveným vyhláškou č. 532/2002 Z. z. za plne opodstatnené a dôležité, a to najmä z hľadiska bezpečnosti detí, ale aj z hľadiska zabezpečenia všeobecnej dostupnosti priestorov pre rodičov týchto detí s ťažkým zdravotným postihnutím.